Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie - Kierownik Referatu Komunalno-Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Redzie

 

OR.2110.1.2022

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Kierownik Referatu Komunalno-Gospodarczego

w Urzędzie Miasta w Redzie

 

 1. Wymagania niezbędne, jakie powinni spełnić kandydaci:

 1. posiadać obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 4. mieć nieposzlakowaną opinię;

 5. posiadać wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, administracji lub wyższe techniczne;

 6. posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe minimum 5- letnie, w tym co najmniej 6 m-cy pracy w administracji publicznej lub samorządowej;

 7. posiadać znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o gospodarce komunalnej, prawo zamówień publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

 2. znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie gospodarki mieszkaniowej;

 3. bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych;

 4. predyspozycje: samodzielność, komunikatywność, kreatywność, skrupulatność, bezstronność, kultura osobista, pozytywne nastawienie do ludzi;

 5. umiejętność zarządzania czasem pracy, wyciągania wniosków oraz stosowania prawa, umiejętność radzenia sobie ze stresem i umiejętność pracy w zespole;

 6. doświadczenie w kierowaniu zespołem w tym zdolności organizacyjne
  i menedżerskie.

 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na podanych stanowisku

 1. w zakresie spraw związanych z administrowaniem budynkami Urzędu i innych gminnych obiektami w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji z przeglądów technicznych,

 2. realizacja zadań i usług związanych z ochroną mienia, dostawą mediów, serwisem urządzeń klimatyzacyjnych i elektrycznych, maszyn i urządzeń biurowych,

 3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowego i systemu przeciwpożarowego, utrzymanie łączności i obsługi telefonicznej,

 4. zaopatrywanie w środki czystości, środki trwałe,  wyposażenie Urzędu i gospodarowanie nimi,

 5. przeprowadzanie remontów i modernizacji,

 6. przeprowadzenie corocznej - ilościowej inwentaryzacji wyposażenia oraz czteroletniej inwentaryzacji majątku Miasta,

 7. utrzymywanie porządku i czystości w budynkach,

 1. nadzór oraz koordynowanie pracy pracowników obsługi,

 2. prowadzenie i administrowanie cmentarzami,

 3. zarządzanie flagowaniem budynków, ulic i innych wyznaczonych miejsc;

 4. ubezpieczenie majątku Miasta;

 5. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym Miasta, a w szczególności:

 1. administrowanie, gospodarowanie, ewidencjonowanie i zarządzanie posiadanymi nieruchomościami i lokalami mieszkalnymi, wraz z infrastrukturą techniczną tych obiektów,

 2. przygotowanie propozycji założeń polityki mieszkaniowej Miasta i gospodarowanie miejskimi zasobami mieszkaniowymi, w tym również o charakterze socjalnym,

 3. przeprowadzanie przeglądów stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków mieszkalnych Miasta,

 4. prowadzenie ksiąg budowlanych (książki obiektu) budynków mieszkalnych Miasta,

 5. prowadzenie listy osób oczekujących na przydział i zamianę mieszkań komunalnych i socjalnych,

 6. przydzielanie i zamiana mieszkań komunalnych i socjalnych,

 7. zawieranie umów o najem, naliczanie stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne oraz prowadzenie spraw związanych z odraczaniem terminu zapłaty, rozkładaniem na raty i umarzaniem należności wymagalnych,

 8. przekazywanie co miesiąc do Referatu Finansowego wykazu należności z tytułu zawartych umów o najem lokali mieszkalnych, celem ich poboru i windykacji,

 9. bieżące remonty i napraw budynków oraz mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu komunalnego Miasta;

 1. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w ramach wykonywania umowy oraz do przestrzegania obowiązującej polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Redzie.

 

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych. Planowany termin zatrudnienia lipiec 2022 rok.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełen wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników samorządowych;

 2. praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu;

 3. praca na stanowisku urzędniczym, pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej;

 4. umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy, zakończona egzaminem, z możliwością zawarcia kolejnych umów na czas określony bez przeprowadzania kolejnego naboru, a potem zawarcia umowy na czas nieokreślony;

 5. wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) oraz obowiązującego Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w Redzie;

 6. w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 1. Należy złożyć następujące dokumenty:

OBLIGATORYJNE:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys - curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej);

 3. kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie
  i kwalifikacje;

 4. wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru;

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego), według ustalonego wzoru;

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, według ustalonego wzoru.

FAKULTATYWNE, składane w przypadku ich posiadania:

 1. kserokopie świadectw pracy;

 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach związanych z zakresem zadań na tym stanowisku;

 3. referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia;

 4. kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2022 roku, poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

 1. Osoby wyłonione w drodze naboru zostaną  powiadomione o wyborze pisemnie. Niezgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia, wraz z zaświadczeniem  o niekaralności,  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 6 ppkt 4, 5, 6 - muszą być złożone według ustalonego wzoru. Niezłożenie dokumentów wymienionych w pkt. 6, za wyjątkiem ppkt 7-10, spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Referatu Komunalno-Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Redzie, bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. 104, albo przesłać pocztą lub za pośrednictwem ePUAP (podpisane Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym) na adres Urzędu. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłyną do Urzędu Miasta w Redzie najpóźniej dnia 17 czerwca 2022 r., do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w procedurze naboru,
w przypadku ich nieodebrania, po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji
o wyniku naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów oraz decyzji Komisji Rekrutacyjnej zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu. Wówczas na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych pięć osób, które uzyskały najlepszy punktowy wynik testu. Decyzją Komisji mogą również zostać zaproszeni pozostali kandydaci.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/40) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Kwestionariusz oraz Oświadczenie  znajdują się na stronie internetowej (https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/40) lub można go otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 (sekretariat - pokój nr 104 - I p.).

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielać będzie Pan Łukasz Kamiński - Zastępca Burmistrza Miasta Redy pod numerem telefonu 58 678-80-23

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie jest dostępny na stronie (http://bip.reda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustaw z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 530) „z własnoręcznym podpisem”.

 

 

 

 

Reda, dnia 3 czerwca 2022 r.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wyniki Naboru.doc (DOC, 50.50Kb) 2022-07-01 13:47:31 154 razy
2 Wyniki naboru.pdf (PDF, 56.96Kb) 2022-07-01 13:47:31 114 razy
3 OgłoszenieKG.pdf (PDF, 439.04Kb) 2022-06-03 12:02:52 96 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 03-06-2022 12:02:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 03-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 01-07-2022 13:47:31