Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor /Specjalista ds. Inżynierii sanitarnej w Referacie Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

OR.2110.3.2022

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Podinspektor /Specjalista ds. Inżynierii sanitarnej

w Referacie Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

 

 1. Wymagania niezbędne, jakie powinni spełnić kandydaci:
 1. posiadać obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 3. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 4. mieć nieposzlakowaną opinię; 
 5. posiadać wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie inżynierii sanitarnej, budownictwa drogowego lub architektury;
 6. posiadać co najmniej 1 rok stażu  pracy na podobnym stanowisku (w zakresie zagadnień objętych konkursem);
 7. posiadać umiejętności zawodowe dotyczące samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego; 
 8. wykazać się znajomością przepisów z zakresu Prawa budowlanego, ustawy Prawo wodne, finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz uregulowań dotyczących zamówień publicznych;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Office, CAD);
 2. predyspozycje: samodzielność, komunikatywność, kreatywność, skrupulatność, bezstronność, kultura osobista, umiejętność zarządzania czasem pracy;
 3. wyciągania wniosków oraz stosowania prawa;
 4. umiejętność radzenia sobie ze stresem i umiejętność pracy w zespole;
 5. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;
 6. mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych;

 

 1. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:
 1. realizacja zadań  dotyczących prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej,
 2. zlecanie zadań remontowych i inwestycyjnych oraz nadzór nad realizacją prac,
 3. odbiory, rozliczanie rzeczowo-finansowe realizowanych zadań,
 4. wykonywanie okresowych przeglądów  utrzymywanych obiektów, w tym wylotów kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji istniejącej kanalizacji i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,
 5. opiniowanie opracowywanych dokumentacji projektowych,
 6. przygotowywanie uzgodnień i warunków technicznych kanalizacji deszczowej, nadzoru inwestycji z ramienia Miasta;
 7. opiniowanie opracowywanych dokumentacji projektowych;
 8. koordynacja zadań wielobranżowych,
 9. rozliczanie prowadzonych zadań,
 10. sporządzanie sprawozdań.

 

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przy wymiarze obowiązującym pracowników samorządowych, a planowany termin zatrudnienia – sierpień/wrzesień  2022r.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. pełen wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników samorządowych;
 2. praca w siedzibie i poza Urzędem;
 3. obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie);
 4. praca na stanowisku urzędniczym, przy czym jeżeli pracownik podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, podlega on służbie przygotowawczej;
 5. umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy, zakończona egzaminem, z możliwością zawarcia kolejnych umów na czas określony bez przeprowadzania kolejnego naboru,
  a potem zawarcia umowy na czas nieokreślony;
 6. wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) oraz obowiązującego Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w Redzie;
 7. w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 1. Należy złożyć następujące dokumenty:

             OBLIGATORYJNE:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej);
 3. kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie
  i kwalifikacje;
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego), według ustalonego wzoru;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu       z pełni praw publicznych, według ustalonego wzoru.

 FAKULTATYWNE, składane w przypadku ich posiadania:

 1. kserokopie świadectw pracy;
 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach związanych z zakresem zadań na tym stanowisku;
 3. referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia;
 4. kopia zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwcu 2022 roku, poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż  6 %.

 

 1. Osoby wyłonione w drodze naboru zostaną  powiadomione o wyborze pisemnie. Niezgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia, wraz z zaświadczeniem  o niekaralności,  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 6 ppkt 4, 5, 6 muszą być złożone według ustalonego wzoru. Niezłożenie dokumentów wymienionych w pkt. 6, za wyjątkiem ppkt 7-10, spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na Podinspektora / Specjalisty ds. inżynierii sanitarnej w Urzędzie Miasta w Redzie, bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. 104, lub przesłać pocztą, lub za pośrednictwem ePUAP (podpisane Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym) na adres Urzędu. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłyną do Urzędu Miasta w Redzie najpóźniej dnia 5 sierpnia 2022 r., do godz. 15:00.  

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Redzie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie, zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w procedurze naboru,
w przypadku ich nieodebrania, po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji
o wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów oraz decyzji Komisji Rekrutacyjnej zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu. Wówczas na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych pięć osób, które uzyskały najlepszy punktowy wynik testu. Decyzją Komisji mogą również zostać zaproszeni pozostali kandydaci.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną proces rekrutacji może być przeprowadzony
w  formie zdalnej, z wykorzystaniem środków do  porozumiewania się na odległość.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/40) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

 Kwestionariusz  oraz  Oświadczenie  znajdują się na stronie internetowej (https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/40) lub można je otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta
w Redzie, ul. Gdańska 33 (sekretariat – pokój nr 104 – I p.)

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielać będzie Pan Marek Kopicki – Kierownik Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej, pod numerem telefonu 58 678–80-08.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie jest dostępny na stronie (http://bip.reda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustaw z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 530) „z własnoręcznym podpisem”.

 

 

 

 

 

Reda, dnia  22 lipca 2022 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Roztrzygnięcie konkursu.doc (DOC, 49.50Kb) 2022-08-16 15:02:52 168 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 25-07-2022 07:11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Ferra 25-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 16-08-2022 15:02:52