Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DODATEK WĘGLOWY, w tym wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego


Urząd Miasta w Redzie informuje, że od 17 sierpnia 2022r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku węglowego - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3000 złotych 1), 2).

Wnioski przyjmowane są w dedykowanym PUNKCIE INFORMACYJNYM, znajdującym się w starej części budynku Urzędu, na parterze - przy Sali ślubów USC.
PUNKT INFORMACYJNY czynny jest w godzinach:
- 8.00-15.00 - poniedziałek, wtorek, środa i piątek
- 9.30-16.30 - czwartek.

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 sierpnia 2022 r. pod poz. 1712 ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, które obowiązuje od 17 sierpnia 2022 r.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest:
- wersja papierowa (druk) - w ww. PUNKCIE INFORMACYJNYM Urzędu Miasta w Redzie,
- wersja elektroniczna - załącznik zamieszczony poniżej artykułu.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest również na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy.


Należy pamiętać o prawidłowym, uważnym i czytelnym wypełnieniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a także jego podpisaniu.
Prosimy, żeby wpisać we wniosku:
- numer telefonu kontaktowego, co usprawni proces rozpatrywania wniosku, w tym proces weryfikacji danych zawartych we wniosku,
- adres poczty elektronicznej, na który będzie wysłana Informacja o przyznaniu dodatku węglowego*,
- numer rachunku bankowego, co usprawni proces przekazywania środków pieniężnych.

* Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku
o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go
o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego
. (art. 2 ust 17 ustawy o dodatku węglowym)

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. (art. 2 ust 18 ustawy o dodatku węglowym)


Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w następujący sposób**:
1) dokument w wersji papierowej (własnoręcznie wypełniony i podpisany):
 - bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie (w ww. PUNKCIE INFORMACYJNYM)
 - lub drogą poczty tradycyjnej (Poczta polska, kurier, itp.) – przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda,
2) dokument elektroniczny - dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego**,***:
- poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP (https://bip.reda.pl/esp).

** Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. (art. 2 ust 12 ustawy o dodatku węglowym)
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). (art. 2 ust. 13 ustawy o dodatku węglowym)
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. (art. 2 ust. 14. ustawy o dodatku węglowym)
*** Zdjęcia/scany nie są dokumentami w rozumieniu administracyjnym. Przesyłane drogą mailową scany/zdjęcia wypełnionych wniosków nie stanowią dokumentów skutecznie złożonych w rozumieniu obowiązujących przepisów.

 

Wypłata przyznanego dodatku węglowego nastąpi zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku, w terminie określonym ww. ustawą o dodatku węglowym, przy uwzględnieniu poniższego zastrzeżenia.
Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie. Wypłata przyznanego świadczenia pieniężnego następuje po przekazaniu Gminie Miasto Reda przez Wojewodę Pomorskiego środków finansowych z budżetu państwa.
Wypłata przyznanego dodatku węglowego nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
W przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego wypłata nastąpi w formie karty przedpłaconej - przekazanej do rąk własnych Wnioskodawcy w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie. Karta przedpłacona  zostanie zasilona ww. środkami finansowymi w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej odbioru przez Wnioskodawcę (wypłata środków z bankomatów Millenium – bez prowizji). W celu odbioru karty przedpłaconej wymagane jest okazanie przez Wnioskodawcę dokumentu tożsamości, umożliwiającego weryfikację danych PESEL / serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, wskazanych w ww. wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

W celu usprawnienia przekazywania informacji o przyznanym dodatku węglowym osobom, które nie podały we wniosku numeru konta, zasadnym jest wskazanie w nim co najmniej numeru telefonu kontaktowego.
Urząd Miasta w Redzie zachęca wszystkie osoby składające wnioski o wypłatę dodatku węglowego do wskazywania numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu kontaktowego, celem znacznego usprawnienia i przyśpieszenia otrzymania przez Wnioskodawcę przyznanego świadczenia pieniężnego.1)
Zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatku węglowym:
" Art. 2 ust. 1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576)."
„Art. 2 ust 3. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego."
„Art. 3 ust 7. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.2) ), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

2) Warunkiem niezbędnym otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 INFORMACJE DODATKOWE

W oparciu o obowiązujący wzór wniosku o dodatek węglowy, wskazać należy, że dodatek węglowy nie przysługuje „gospodarstwom domowym” obsługiwanym przez miejską sieć ciepłowniczą (w przypadku miasta Redy – sieć MPCK „Koksik”).
Ciepłownia miejska MPCK Koksik  nie jest źródłem ciepła w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o dodatku węglowym.
Sieć ciepłowniczą MPCK Koksik z której dostarczane jest ciepło do odbiorców z teremu Miasta Redy należy traktować jako miejską sieć ciepłowniczą.

Wzór wniosku wprost wskazuje, że ww. lokalną siecią ciepłowniczą (zasilaną paliwem stałym w rozumieniu ww. ustawy) nie jest miejska sieć ciepłownicza.

  • Wniosek - część I, punkt 3 „Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe” - przypis nr 8 do pozycji „kocioł na paliwo stałe” (str. 4-5 wniosku)
    „Należy zaznaczyć także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W tym przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.”
  • Wniosek - część I, punkt 4 „Gospodarstwo domowe” - przypis nr 11 do pozycji  trzeciej dotyczącej budynku/lokalu w którym ogrzewanie realizowane jest przez lokalna sieć ciepłowniczą (str. 6 wniosku)
    „Przez lokalną sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła (zasilanych węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego): kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającego ciepło do budynków – w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej.”


W związku z powyższym osoby zamieszkujące w budynkach/lokalach, w których głównym źródłem ogrzewania jest miejska sieć ciepłownicza MPCK Koksik nie mają podstaw do otrzymania dodatku węglowego, wskazując we wniosku jako główne źródło ogrzewania: „kocioł na paliwo stałe” i zaznaczając, że gospodarstwo domowe wnioskodawcy znajduje się w: „budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe zainstalowanego w innym budynku".

Mieszkańcy budynków oraz podmioty wrażliwe zasilane w ciepło produkowane i dystrybuowane przez MPCK „Koksik” podlegają pod działanie mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą określonym w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 19 września 2022 r., poz. 1967). Oznacza to, że od 1 października br. do 30 kwietnia 2023 r. obciążani średnią ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą w wysokości 103,82 zł/GJ (art. 3.3 ust. 1 wspomnianej wcześniej ustawy).

 Więcej informacji o dodatku węglowym można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 __WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY_DW_FORMULARZ do wypełnienia.doc (DOC, 123.00Kb) 2022-08-19 11:10:39 1818 razy
2 __WNIOSEK o dodatek weglowy_DW_WZÓR_PRZYKŁAD.pdf (PDF, 999.62Kb) 2022-08-19 11:10:39 1045 razy
3 D2022000169201_DW_ustawa.pdf (PDF, 382.01Kb) 2022-08-19 11:06:02 288 razy
4 D2022000169201_DW_rozporzadzenie_wzór wniosku.pdf (PDF, 914.61Kb) 2022-08-19 11:06:02 249 razy
5 INFORMACJA_DW_wyciąg z USTAWY.pdf (PDF, 3.57Mb) 2022-08-19 11:06:02 200 razy
6 INFORMACJA_DW_odpowiedzialność KK_WAŻNE.pdf (PDF, 494.52Kb) 2022-08-19 11:06:02 255 razy
7 INFORMACJA_DW_Informacja brak e-maila_weryfikacja.pdf (PDF, 677.05Kb) 2022-08-19 11:06:02 317 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Frankowska 19-08-2022 11:06:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 19-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 17-10-2022 23:06:43