Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DODATEK ELEKTRYCZNY

UWAGA!!!
Z dniem 17.01.2023r. nastąpiła zmiana wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

 


Urząd Miasta w Redzie informuje, że:

 • od 1 grudnia 2022r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1.000 złotych (w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 złotych),
 • wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023r. pozostawia się bez rozpoznania,
 • dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek, stąd w tut. Urzędzie przyjmowane są wnioski osób zamieszkujących na terenie Miasta Redy.

 

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są w dedykowanym PUNKCIE INFORMACYJNYM, znajdującym się w starej części budynku Urzędu (przy Sali ślubów USC), czynnym w godzinach:

 • 8.00-15.00 - poniedziałek, wtorek, środa i piątek,
 • 9.30-16.30 - czwartek.


Wnioski można złożyć w następujący sposób*:

 1. dokument w wersji papierowej (własnoręcznie wypełniony i podpisany):
 • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie (w ww. PUNKCIE INFORMACYJNYM),
 • lub drogą poczty tradycyjnej (Poczta polska, kurier, itp.) – przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda;
 1. dokument elektroniczny - dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo popisem osobistym*:

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosku, w tym weryfikacji danych i konieczności dokonania przez Wnioskodawcę niezbędnych uzupełnień lub wyjaśnień oraz przekazania informacji dotyczących wypłaty przyznanego świadczenia, zasadnym jest podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej, na który wysłana jest  Informacja o przyznaniu dodatku węglowego oraz wskazanie numeru rachunku bankowego, usprawniającego proces przekazywania środków pieniężnych**.

* Zdjęcia /scany nie są dokumentami w rozumieniu administracyjnym. Przesyłane drogą mailową scany/zdjęcia wypełnionych wniosków nie stanowią dokumentów skutecznie złożonych w rozumieniu obowiązujących przepisów.

** Burmistrz przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku,  burmistrz odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania z Urzędu informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.



Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dotyczy wyłącznie tzw. "nowych źródeł ciepła").

Jak wskazuje wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, określony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. u. z 2022r. poz. 2443), głównymi źródłami ogrzewania gospodarstwa domowego zasilanymi energią elektryczną mogą być:

 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny.

 

 

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

FORMULARZE WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO dostępne są:
1) w wersji papierowej : w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie (w ww. Punkcie Informacyjnym) oraz
2) w wersji elektronicznej: plik załączony poniżej (strony 2-6 pliku pn. "Rozporzadzenie_zmiana wzoru wniosku o dodatek DE.pdf")

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (strona internetowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska):
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rozporzadzenie_zmiana wzoru wniosku o dodatek DE.pdf (PDF, 480.28Kb) 2023-01-17 15:15:50 120 razy
2 Wzór wniosku o dodatek elektryczny_DE_do wypełnienia.PDF (, 341.88Kb) 2023-01-17 15:15:50 0 razy
3 Wniosek_o_wypłatę_dodatku_elektrycznego_RODO_DO WYPEŁNIENIA.docx (, 46.84Kb) 2022-12-01 10:42:20 51 razy
4 __Klauzula informacyjna - dodatek dla DE.docx (DOCX, 18.49Kb) 2022-12-01 10:42:20 127 razy
5 DE_Ustawa _dodatek elektryczny.pdf (PDF, 650.88Kb) 2022-12-01 09:09:26 156 razy
6 DE_Rozporządzenie_dodatek elektryczny_wzór wniosku.pdf (, 566.07Kb) 2022-12-01 09:09:26 45 razy
7 Wniosek_o_wypłatę_dodatku_elektrycznego_ DO WYPEŁNIENIA.docx (, 44.00Kb) 2022-12-01 09:09:26 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Frankowska 01-12-2022 09:09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 01-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 17-01-2023 15:32:29