Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze - stanowisko BHP

 

OR.2110.9.2023.PKM

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Specjalista / Inspektor/ Starszy Specjalista

ds. bhp w Urzędzie Miasta w Redzie

1/10 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne, jakie powinni spełnić kandydaci:

 1. posiadać obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 530).

 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 4. mieć nieposzlakowaną opinię;

 5. posiadać wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,;

 6. posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z pracą na stanowisku objętym konkursem -tj. co najmniej 3-letni stażu w służbie BHP;

 7. posiadać znajomość przepisów prawa w szczególności dot. BHP i p. poż, w tym rozporządzeń w sprawie: szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje: samodzielność, komunikatywność, kreatywność, skrupulatność, bezstronność, kultura osobista, umiejętność zarządzania czasem pracy, wyciągania wniosków oraz stosowania prawa, umiejętność radzenia sobie ze stresem;

 2. bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących, ubezpieczeń społecznych, o ochronie danych osobowych, znajomość przepisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na podanych stanowisku:

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r , w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.109, poz.704 z późn. zm.), między innymi:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni;

 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Urzędu, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;

 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;

 7. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;

 8. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

 9. udział w opracowywaniu, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 10. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

 11. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 12. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 13. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

 14. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

 15. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 16. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

 17. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

 1. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

 2. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

 1. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

 2. inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

 3. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji pozyskanych w ramach wykonywania umowy oraz przestrzeganie obowiązującej w Urzędzie Miasta w Redzie polityki ochrony danych osobowych.

 

 1. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/10 etatu przy wymiarze obowiązującym pracowników samorządowych. Planowany termin zatrudnienia styczeń 2024 rok.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca o charakterze administracyjno-biurowym praca na stanowisku urzędniczym;

 2. praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu;

 3. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru;

 4. wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960 z późn. zm.) oraz obowiązujące Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w Redzie;

 5. w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 

 1. Należy złożyć następujące dokumenty:

OBLIGATORYJNE:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys - curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej);

 3. kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie
  i kwalifikacje;

 4. wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru;

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego), według ustalonego wzoru;

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, według ustalonego wzoru.

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej RODO,

 

FAKULTATYWNE, składane w przypadku ich posiadania:

 1. kserokopie świadectw pracy;

 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach związanych z zakresem zadań na tym stanowisku;

 3. referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia;

 4. kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2023 roku, poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

 1. Osoby wyłonione w drodze naboru zostaną  powiadomione o wyborze pisemnie. Niezgłoszenie się wyłonionego kandydata, wraz z zaświadczeniem o niekaralności, w terminie 14 dni od zawiadomienia spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 6 ppkt 4, 5, 6 - muszą być złożone według ustalonego wzoru. Niezłożenie dokumentów wymienionych w pkt. 6, za wyjątkiem ppkt 7-10, spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na Specjalistę / Inspektora/ Starszego Specjalistę ds. bhp w Urzędzie Miasta w Redzie, bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. 104, lub przesłać pocztą, lub za pośrednictwem ePUAP (podpisane podpisem elektronicznym lub certyfikatem kwalifikowanym) na adres Urzędu (/3890kwrvvn/SkrytkaESP). Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłyną do Urzędu Miasta w Redzie najpóźniej dnia 27 grudnia 2023 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w procedurze naboru,
w przypadku ich nieodebrania, po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji
o wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów oraz decyzji Komisji Rekrutacyjnej zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu. Wówczas na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych pięć osób, które uzyskały najlepszy punktowy wynik testu. Decyzją Komisji mogą również zostać zaproszeni pozostali kandydaci.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/40) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

0x01 graphic
 Kwestionariusz  oraz 0x01 graphic
 Oświadczenie  znajdują się na stronie internetowej (https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/40) lub można go otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 (sekretariat - pokój nr 104 - I p.).

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielać będzie Pani Iwona Baltyn - Starszy Specjalista Referatu Organizacyjnego pod numerem telefonu 58 678-80-35.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie jest dostępny na stronie (http://bip.reda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 530) „z własnoręcznym podpisem”.

 

Reda, dnia 12 grudnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wyniki konkursu - BHP - 17.01.2024.doc (DOC, 50.50Kb) 2024-01-18 14:33:22 44 razy
2 Wyniki konkursu - BHP - 17.01.2024.pdf (PDF, 68.74Kb) 2024-01-18 14:33:22 38 razy
3 Roztrzygnięcie konkursu BHP 28.12.2023.pdf (PDF, 47.21Kb) 2024-01-04 16:24:36 48 razy
4 Ogłoszenie BHP 2023.pdf (PDF, 396.50Kb) 2023-12-28 15:14:14 50 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 28-12-2023 15:14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 28-12-2023
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 18-01-2024 14:33:22