Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z dnia 16 czerwca 2015 r. dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

 

INFORMACJA

 

z dnia 16 czerwca 2015 r.

dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

 

W dniu 31 grudnia 2015 roku upływa czteroletnia kadencja ławników działających przy sądach powszechnych. Wiceprezes Sadu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Miejskiej w Redzie z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019:

-do Sądu Rejonowego w Wejherowie - 2

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 693) informuję, iż nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku.

 

Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych a także zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Redzie po upływie terminu pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)  prezesi właściwych sądów;

2)  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)  dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

 

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki w można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach otwarcia Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA”

 

Dodatkowe Informacje można uzyskać pod numerami telefonów (58) 678 80 25 lub (58) 678 80 26 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałek do środy 7:30-15.30, czwartek 9.00-17.00, piątek 7.30-15.15

 

Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Reda www.bip.reda.pl oraz stronie Urzędu Miasta www.reda.pl

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

 

Kazimierz Okrój

 

 

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego;

  2. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;

  3. Oświadczenie, że kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej;

  4. Lista osób popierających kandydata;

  5. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego.rtf (RTF, 100.57Kb) 2015-06-16 13:00:30 462 razy
2 oświadczenie- przęstępstwo skarbowe.pdf (PDF, 131.34Kb) 2015-06-16 13:00:30 485 razy
3 oświadczenie- władza rodzicielska.pdf (PDF, 129.29Kb) 2015-06-16 13:00:30 477 razy
4 lista osób zgłaszajacych na ławnika.doc (DOC, 77.50Kb) 2015-06-16 13:00:30 449 razy
5 wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.pdf (PDF, 205.10Kb) 2015-06-16 13:00:30 503 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 16-06-2015 12:58:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 16-06-2015 13:00:30