Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o pracę - MOPS

 

Załącznik nr 1

 

do Zarządzenia Nr OK.021.5.2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

z dnia 19 marca 2024 r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy -

Asystenta Rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne miejsce pracy - asystenta rodziny.

 

 

I . Określenie warunków pracy na stanowisku pracy :

 1. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków

i pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona,

 1. asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę,

 2. zatrudnienie realizowane będzie w systemie zadaniowego czasu pracy - umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/1 etatu,

 3. asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie,

 4. liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

 

II. Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie wykształcenia [zgodnie z art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 poz. 177) ]:

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu

pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także

udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 1. Spełnia poniższe warunki :

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

 1. Posiada nieposzlakowaną opinię.

 2. Posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy

 

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;

 2. umiejętność obsługi komputera;

 3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres;

 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność;

 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

 9. wysoka kultura osobista;

 10. umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Do zakresu zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

 1. opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i

przewidywane efekty);

 1. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 17. współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 18. współpracę z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 

V. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na wolne stanowisko asystenta rodziny

wymagane są następujące dokumenty:

 

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,,

 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o tym, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, pozbawienia władzy rodzicielskiej,

 10. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

 11. oświadczenie osoby, że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

 12. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia

 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) - dalej RODO,

 14. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie V, ustęp 9 oraz 10, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

* - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 100, 173) wynosił w lutym 2024 roku więcej niż 6%.

 

 

Przewidywany termin zawarcia umowy: kwiecień/maj 2024 roku

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne miejsce pracy - asystenta rodziny w terminie do dnia 08 kwietnia 2024 r. do godziny 12 : 00 .

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania przyczyn.

 

Inne informacje:

 1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie naboru.

 2. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 678 58 65.

 

VII. Klauzula obowiązku informacyjnego RODO.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, jako pracodawca;

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

  • e-mail: mops@mopsreda.pl

Inspektor ochrony danych

Michał Filipowski adres e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane z oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282) - art. 4, art. 6.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym pomioty kontrolujące Administratora Danych. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione pomiotom współpracującym z Administratorem Danych, tj. Inspektor Ochrony Danych, Informatyk.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22? Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) - Art. 6 lit. c RODO;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO;

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA o wynikach na stanowisko urzędnicze - referent ds.ksiegowosci(1).docx (DOCX, 15.35Kb) 2024-04-11 15:44:57 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 19-03-2024 15:26:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 19-03-2024
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 11-04-2024 15:44:57