Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

GN.3023.1.2015

 

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Sposoby nabycia mienia komunalnego regulują głównie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeks cywilny.

Formy gospodarowania mieniem komunalnym szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy może być przedmiotem:

 • sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny, wnoszenia aportem do spółki,

 • obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 • rozdysponowania umowami najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu,

 • oddawane w trwały zarząd, użytkowanie.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem które ma urządzone księgi wieczyste
z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

 

MIENIE GMINY W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

 

- do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości
będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,

 

- gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin
i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa
mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury
technicznej, a także na realizację innych celów publicznych,

 

- podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 

W świetle przepisu art. 25 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności:

> ewidencjonowania nieruchomości,

> zapewnienia wyceny tych nieruchomości,

> sporządzania planu wykorzystania zasobu,

> zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

> naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu
windykacji tych należności,

> współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują
nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu
terytorialnego,

> zbywania oraz nabywania, za zgodą rady gminy, nieruchomości wchodzących w skład
zasobu,

> wydzierżawiania, wynajmu i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
przy czym umowy zawierane na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
wymagają zgody rady gminy,

> podejmowania czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach
dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach
o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu,
dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia
własności przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej,

> składania wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa
oraz o wpis w księdze wieczystej.

 

Według stanu na dzień 31.12.2014r. w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości:

- o pow. 176,8852 ha stanowiące własność Gminy Miasta Redy,

- o pow. 0,0674 ha w użytkowaniu wieczystym na prawie własności Skarbu Państwa

- o pow. 1,0746 ha na podstawie umów dzierżawy

- o pow. 0,7942 ha na podstawie umowy użyczenia

łącznie: 178,8214 ha.

 

Nieruchomości w gminnym zasobie mają różne przeznaczenie i funkcje, określone
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w tym: niezabudowane
a przeznaczone pod mieszkalnictwo, usługi i inną działalność gospodarczą, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne gminne, ciągi piesze, pod projektowane drogi, teren zieleni
i stref ochronnych, sportu i rekreacji, pod lokalizację obiektów kościelnych i sakralnych, zabudowane gminnymi budynkami użytkowymi, mieszkalnymi i użyteczności publicznej.

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu zostały zewidencjonowane
w grupach według ich przeznaczenia, funkcji i sposobu wykorzystywania, co ułatwia dokonywanie analiz posiadanych zasobów i daje czytelniejszy obraz przy wyborze kierunków i form ich zagospodarowania oraz wykorzystywania w sposób następujący:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lp. powierzchnia opis: wykorzystania, funkcja, przeznaczenie

w ha

=====================================================================

1. 20,0953 - tereny zieleni z ciągami pieszymi, rowy

- załącznik nr 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1,6059 - tereny pod infrastrukturę techniczną

- załącznik nr 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 2,5763 - zabudowane budynkami komunalnymi z lokalami mieszkalnymi

- załącznik nr 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 22,9689 - nieruchomości w trwałym zarządzie, użytkowaniu, w posiadaniu
i władaniu

- załącznik nr 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 22,0961 - nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania,

- załącznik nr 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 8,4795 - nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Redy drogi
publiczne i poszerzenie istniejących dróg publicznych zaliczonych
do kategorii dróg powiatowych

- załącznik nr 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 17,2683 - nieruchomości zajęte jako drogi dojazdowe, ciągi piesze, wydzielone
pod projektowane: drogi, poszerzenia tych dróg, ciągi piesze, niezali-
czone do kategorii dróg publicznych gminnych, w tym:

1/ 16,6302ha - projektowane drogi, poszerzenie tych dróg, ciągi

piesze - niezaliczone do kategorii dróg publicznych

2/ 0,6381 ha - poszerzenie istniejących dróg krajowych

i wojewódzkich

- załącznik nr 7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 81,7949 - drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych

- załącznik nr 8

===================================================================

Z gminnego zasobu, wymienionego w poz. 5, następuje sukcesywne przeznaczanie nieruchomości do zbycia, a także do czasowego rozdysponowania i wykorzystania, i tak:

- do czasu faktycznego rozdysponowania gruntów gminy z gminnego zasobu część gruntów jest wydzierżawiana i wynajmowana (umowami dzierżawy i najmu) zainteresowanym osobom na okres do 3 lat, jak również na okres dłuższy niż 3 lata, po uprzedniej zgodzie tut. Rady Miejskiej, wyrażonej w stosownej uchwale.

W 2014 roku umowami najmu, dzierżawy i użyczenia rozdysponowano łącznie
6,1863 ha, w tym na cele:

 • upraw rolnych - pow. 3,4677 ha,

 • bazy, składy, przemysłowe pow. 0,2368 ha,

 • parkingi - pow. 0,2217 ha,

 • handlowe - pow. 0,0896 ha,

 • ogrody przydomowe - pow. 0,4069 ha,

 • zagrodowe - pow. 0,0200 ha,

 • nieodpłatne użyczenie - pow. 1,6384 ha, (na cele sportu i rekreacji - boisko, użyteczności publicznej)

Powierzchnia gruntów wynajmowanych w danym roku jest wielkością zmienną, ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu z powodu rozwiązania umowy przed upływem umownego terminu jej zawarcia lub jej wygaśnięcia, a w związku z tym dochody z tytułu umów są również wielkością zmienną .

W 2014 roku w gminnym zasobie pozostawały nieruchomości zabudowane niżej opisanymi budynkami użytkowymi:

- przy ul. Puckiej ("Młyn") o pow. użytkowej 531,16 m2,

- przy ul. Gdańskiej 17 o pow. użytkowej 100 m2,

- przy ul. Gdańskiej 16 o pow. użytkowej 95 m2,.

- przy ul. Puckiej (kuźnia) o pow. użytkowej 41 m2,

- przy ul. Ceynowy 2B o pow. użytkowej 95 m2,

- przy ul. Zbożowej o pow. użytkowej 66 m2,

- przy ul. Łąkowej (szalet) o pow. użytkowej 27,70 m2,

- przy ul. Gdańskiej 55 (były komisariat) ) o pow. użytkowej 202 m2,

- jw. Garaż o pow. użytkowe 49 m2,

z których umowami najmu, na czas określony w umowach, rozdysponowane są zabudowane nieruchomości położone:

 • przy ul. Puckiej ("Młyn") na cele biurowo-usługowe, o łącznej pow. 207 m2, najdłuższy termin trwania umowy - do 04.03.2016 r.

 • przy ul. Gdańskiej 17 - na cele usługowo-handlowe, najdłuższy termin trwania umowy do dnia 22.10.2016 r.

 • przy ul. Gdańskiej 16 - na cele handlowe, umowa do dnia 31.10.2015 r.

 • przy ul. Ceynowy 2 - na cele handlowo - usługowe, umowa do 31.12.2017 r.

 • przy ul. Zbożowej - na cele gospodarczo-składowe, umowa do dnia 31.12.2017 r.

 • przy ul. Gdańskiej 55 (były komisariat) umowa zawarta do 16.12.2017 r.

(nieodpłatne użyczenie)

Powierzchnia łączna będących w najmie lokali i budynków użytkowych wynosi: 562,46 m2.

Aktualnie wolny pozostaje budynek miejskiego w.c zlokalizowany obok parkingu przy ulicy Łąkowej oraz pięć lokali w budynku byłego Młyna przy ul. Puckiej 9A.

Mienie gminy rozdysponowane w wyżej wymienionych formach przysparza wymierny coroczny dochód w budżecie gminy, wymieniony w pozycji dochody z najmu i dzierżaw.

Burmistrz Miasta, w granicach swych uprawnień i kompetencji, w zakresie gospodarowania mieniem gminy, sukcesywnie analizuje stan posiadanego mienia
i podejmuje prawem przewidziane decyzje w celu właściwej i racjonalnej gospodarki tym mieniem, mając na uwadze również rachunek ekonomiczny, dochodów i wydatków określanych w budżecie.

Przeznaczenie nieruchomości gminy do zbycia, a przede wszystkim skuteczne ich zbycie (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste) powoduje uszczuplenie majątku gminy
z jednoczesnym przysporzeniem dochodów w budżecie gminy na finansowanie zadań gminy przewidzianych w budżecie.

Nadto gminie przysługują prawa majątkowe na podstawie innych tytułów niż prawo własności i obejmują one:

 • powierzchnię 0,0674 ha w użytkowaniu wieczystym - nieruchomości stanowiące drogi dojazdowe będące własnością Skarbu Państwa. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 648,60 zł.

 • powierzchnię 0,7942 ha na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas nieokreślony pomiędzy gminą a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Redzie o nieodpłatnym użytkowaniu działki gruntu stanowiącej teren cmentarza przy ul. Gdańskiej.

- powierzchnię 0,0008 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą a Pocztą Polską - ciąg pieszy przy poczcie. Czynsz z tytułu dzierżawy za rok 2014 wyniósł 303,72 zł brutto. Czynsz jest corocznie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.

- powierzchnię 0,5337 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą a PKP - węzeł obsługi komunikacyjnej przy dworcu PKP. Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 700,35 zł brutto rocznie. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.

- powierzchnię 0,0340 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą a Nadleśnictwem Wejherowo - cele obsługi komunikacyjnej. Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 1186,46 zł brutto rocznie. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.

- powierzchnię 0,5060 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą a PKP - węzeł obsługi komunikacyjnej przy dworcu PKP. Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 13181,91 zł brutto rocznie. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Przeważająca część nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z uwagi na ich funkcję, przeznaczenie oraz sposób wykorzystywania i zagospodarowania zostaje wyłączona ze swobodnego rozdysponowania.

 

Powyższe dotyczy:

 

1/ terenów zieleni, wymienionych wyżej w pozycji 1,

 

2/ nieruchomości zabudowanych komunalnymi budynkami mieszkalnymi, wymienionymi
wyżej w pozycji 3, wchodzącymi wraz z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, tworzonego w ramach zadań własnych gminy na
poprawę warunków oraz potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Wydatki i dochody związane z gospodarowaniem tym zasobem gminy określają odrębne
przepisy i uchwały organów gminy.

Rozdysponowanie w drodze sprzedaży niektórych z nieruchomości wchodzących w skład

w/w zasobu możliwe będzie i odnosić się może do nieruchomości wolnych i bez obciążeń,

czyli dopiero po zapewnieniu dotychczasowym najemcom innych lokali,

3/ nieruchomości łącznego obszaru 107,5427 ha, wymienione wyżej w poz. 6,7,8,
stanowiące drogi: obejmujące publiczne drogi gminne i poszerzenie istniejących
publicznych dróg gminnych, ciągi piesze i pieszo - jezdne, grunty pod projektowane ulice
i ich poszerzenie nie zliczone do kategorii publicznych dróg gminnych oraz zajęte pod
drogi zaliczone odpowiednimi uchwałami do dróg powiatowych a także na poszerzenie
istniejących dróg wojewódzkich i krajowych.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią odpowiednio własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Zarządca drogi sprawuje nieodpłatny, trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

Burmistrz Miasta jest zarządcą dróg gminnych z mocy ustawy o drogach publicznych, a na mocy zawartego porozumienia z dnia 28 kwietnia 2003 r. z Powiatem Wejherowskim sprawuje również zarząd drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta Redy.

 

Z W I Ę K S Z E N I E mienia gminy:

 

W 2014 r. gminny zasób został zwiększony o niżej opisane mienie:

- o pow. 0,2677 ha - przejęte przez Gminę Miasto Reda pod drogi gminne z mocy prawa
po podziałach nieruchomości dokonanych na wnioski właścicieli,

- o pow. 0,5728 ha - nabyte umowami nieodpłatnego przejęcia, pod drogi publiczne

- o pow. 0,1287 ha - nabyte umowami sprzedaży, pod drogi publiczne,

- o pow. 0,3296 ha - nabyte umową rozwiązania użytkowania wieczystego, działki
przeznaczone pod drogi publiczne ,

- o pow. 1,1419 ha - uregulowanie przez Gminę gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa a zajętych pod drogi publiczne gminne ,

- o pow. 0,0656 ha - umowami zamiany nieruchomości w celu pozyskania działek gruntu

przeznaczonych pod drogi gminne i pod budownictwo mieszkaniowe

w zamian za zbyte nieruchomości, przeznaczone pod zabudowę

mieszkaniową z dopuszczeniem usług. Nabycie nieruchomości od

gminy pozwoliło na poprawę warunków zagospodarowania

posiadanych nieruchomości.

- o pow. 1,3593 ha - przejęte pod drogi gminne w trybie ustawy o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

(ul. Morska i Olimpijska).

- o pow. 0,0087 ha - przybytek powierzchni wykazany w wyniku dokonanych podziałów.

 

Zwiększenie mienia najczęściej skutkuje zobowiązaniami finansowymi gminy, które w 2014r. objęły:

1/ wypłatę ceny nabycia nieruchomości lub różnicę wartości nieruchomości w związku
z zamianą nieruchomości, w wysokościach wynikających z zawartych umów,

2/ ustalanie w drodze ugody i wypłacanie odszkodowań za działki gruntu wydzielane
(przy podziale nieruchomości, na wnioski ich właścicieli) pod drogi gminne, które z mocy
prawa przeszły na własność gminy, za które właścicielom przysługuje ustawowe
roszczenie o odszkodowanie. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody,
na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu
obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Powyższe zasady określają przepisy art. 98 ust. 3 w związku z art. 98 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

3/ realizację roszczeń odszkodowawczych za nieruchomości lub ich części, które z mocy
prawa, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przeszły na własność
Gminy Miasta Redy na podstawie ostatecznych decyzji „ZRID”. Decyzje ustalające
odszkodowania za przejęte nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w przypadku dróg gminnych organem
właściwym jest starosta, w terminie 30 dni od dnia, w którym w/w decyzja stała się
ostateczna. Ustalone odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia kiedy decyzja
stanie się ostateczna.

Nabycie przez gminę prawa własności mienia w sposób określony wyżej wymaga ciągłej analizy i oceny stanu finansowego gminy w celu zabezpieczenia i takiego rozłożenia
w czasie wydatków na odszkodowania aby nie nastąpiło zachwianie równowagi budżetowej.

Również trzeba mieć na uwadze skutki finansowe, leżące po stronie gminy, za nieterminowe

dokonanie wypłaty skutecznie ustalonych odszkodowań bądź innych roszczeń

Z w/w tytułów gmina wydatkowała kwotę 1.065.485,- zł.

Zobowiązania gminy, o których mowa wyżej mogą być złagodzone poprzez właściwą
i rzetelną analizę i ocenę skutkującą podjęciem decyzji o ustaleniu i zobowiązaniu do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem w stosunku do właścicieli nieruchomości występujących o podział nieruchomości, jak również z roszczeniami o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne, które za odszkodowaniem przechodzą na własność gminy.

Stosownie do art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego wzrośnie jej wartość. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy. Zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami maksymalna wysokość stawki wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości.

Na podstawie zawartej w ustawie delegacji Rada Miejska w Redzie uchwałą z dnia 30.10.2007 r. ustaliła stawki procentowe opłaty adiacenckiej w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości stosowanej do ustalenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w przypadku gdy następuje wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych oraz
w wysokości 25% gdy w wyniku podziału nieruchomości nie następuje wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne lub poszerzenie istniejących dróg publicznych.

W wykonaniu przepisów w/w ustawy i postanowień uchwały Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta każdorazowo ocenia i analizuje zasadność wszczynania postępowań.

W okresie objętym niniejszą informacją, po analizie wydanych decyzji o podziale nieruchomości, wszczęto 23 postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej:

1/ w 11 przypadkach nie zaistniał wzrost wartości nieruchomości po podziale,

2/ w 11 przypadkach wydane zostały decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej w tym:

- 10 decyzji, w których ustalono opłaty płatne jednorazowo na łączną kwotę 39.515,50 zł -
od jednej z tych decyzji strona wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego - opłata ustalona na kwotę 4.020,- zł.

- w jednym przypadku, gdzie opłatę ustalono na kwotę 8.107,50 zł rozłożono ją na raty,
przy czym pierwsza rata w kwocie 817,50 zł została uiszczona w 2014r.,

- w 1 przypadku postępowanie zostało wszczęte pod koniec 2014r. a decyzja zostanie
wydana w 2015r.

Jak z powyższego wynika ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, dokonanym na wniosek właścicieli nieruchomości, przynosić może realne korzyści finansowe dla gminy pomimo, iż ustalenie tej opłaty nie jest popularnym i często nieakceptowanym zobowiązaniem do zapłaty wśród właścicieli nieruchomości, decydujących się na podział swoich nieruchomości.

 

 

Z M N I E J S Z E N I E mienia gminy:

 

W 2014 r. gminny zasób nieruchomości został zmniejszony o niżej opisane mienie:

- o pow. 0,0440 ha - zmniejszenie mienia w związku ze sprzedażą, w drodze bezprze-
targowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych.

W dwóch przypadkach zapłata ceny nastąpiła jednorazowo
i wyniosła 48.757,50 zł brutto, w dwóch przypadkach cena sprzedaży
ustalona na łączną kwotę 24.796,80,- zł brutto została rozłożona na
raty, a w 2014r. uzyskano dochód z tytuł zapłaty pierwszych rat
w kwocie 2.050,41 zł brutto,

- o pow. 0,3575 ha - zmniejszenie mienia w związku ze sprzedażą w drodze przetargów za
łączną cenę 698.866,15 zł brutto (w jednym przypadku sprzedaż
dotyczyła zabudowanej nieruchomości i była zwolniona z podatku
VAT).

- o pow. 0,1030 ha - zmniejszenie mienia w związku z nieodpłatnym przekazaniem na

rzecz Województwa Pomorskiego pod budowę przepławki,

- o pow. 0,0323 ha - o wartości 59.600,- zł brutto w drodze umów zamiany, w zamian za
pozyskane nieruchomość o wartości 126 940,- zł brutto, (opisane
wyżej przy zwiększeniu mienia).

- o pow. 0,0175 ha - ubytek powierzchni na skutek podziału gruntu stanowiącego własność
Gminy Miasta Redy.

 

Do czynności cywilno-prawnych związanych ze zwiększeniem albo zmniejszeniem mienia gminnego z zasobu nieruchomości w związku z jego zbyciem, nabyciem lub zamianą, Burmistrz Miasta Redy, jako organ wykonawczy i gospodarujący mieniem gminy, legitymował się ważnymi uchwałami Rady Miejskiej w Redzie, tj. organu właściwego do rozporządzania majątkiem gminy w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

 

 

M I E N I E G M I N Y rozdysponowane w użytkowanie wieczyste:

 

Gminie przysługuje również prawo własności nieruchomości, które zostały rozdysponowane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym.

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym stanowią łączną powierzchnię 70,1034 ha zostały zewidencjonowane w grupach według podmiotów oraz odpłatności za użytkowanie wieczyste, w sposób następujący:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lp. powierzchnia opis:

w ha

===================================================================

1. 0,6199 - nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym

przysługującym osobom fizycznym - załącznik nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 5,3555 - nieruchomości w użytkowaniu wieczystym przysługującym

osobom fizycznym - załącznik nr 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 12,1453 - nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym

przysługującym osobom prawnym - załącznik nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 50,4729 - nieruchomości w użytkowaniu wieczystym przysługującym

osobom prawnym - załącznik nr 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 0,6775 - nieruchomości we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

- załącznik nr 14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 0,8323 - nieruchomości we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

i prawnych - załącznik nr 15

===================================================================

 

Skutki rozdysponowania mienia gminy w użytkowanie wieczyste:

 

Nieruchomości stanowiące własność gminy, oddane w użytkowanie wieczyste nie wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na gminnych nieruchomościach gruntowych, gmina jako właściciel nie traci jej własności, natomiast uzyskanie tych praw i ich wykonywanie przez użytkowników wieczystych następuje za odpłatnością w postaci uiszczania właścicielowi (gminie) opłat rocznych, z wyłączeniem przypadków nieodpłatnego wykonywania nabytych praw np. w przypadku wymogu wniesienia opłaty jednorazowo za cały okres trwania użytkowania wieczystego lub zamiany nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego ustanawianego na mocy wcześniej obowiązujących przepisów lub też w przypadkach wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Opłaty roczne wnoszone są przez użytkowników wieczystych przez cały czas trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej, jednak nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż do dnia 15 marca każdego roku.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej wynoszącej od 0,3% do 3% ceny lub wartości nieruchomości, w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, co określa art. 72 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

Ustalone w oparciu o powyższe przepisy opłaty roczne wyniosły 340.222,90 zł za w/w tytułów:

1/ za prawo użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 80.547,85 zł,

2/ za prawo użytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym 226.148,84 zł,

3/ za prawo współużytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym

17.366,63 zł,

4/ za prawo współużytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 16.159,58
zł.

Ustalone opłaty roczne są dochodem gminy, przy czym wpływy z tego tytułu mogą być mniejsze w związku ze skorzystaniem przez użytkowników wieczystych z możliwości udzielenia ustawowej 50% bonifikaty dla osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Z bonifikaty skorzystać mogą również Spółdzielnie Mieszkaniowe dla swoich członków, spełniających kryteria o niskich dochodach i spełniających przesłanki udzielenia tej bonifikaty określone w art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z bonifikaty wyżej opisanej korzystają zarówno osoby fizyczne jak i spółdzielnie mieszkaniowe po uprzednim złożeniu udokumentowanego wniosku i spełnieniu ustawowe przesłanki do udzielenia bonifikaty w danym roku.

W 2014r. z prawa do bonifikaty skorzystał jeden użytkownik wieczysty - osoba fizyczna - co zmniejszyło dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w 2014r. o kwotę 99,85 zł.

Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste poddawane są ocenie w zakresie oszacowania ich wartości w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do dokonania z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty dokonuje burmistrz w formie „wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i oferty nowej opłaty”.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym były objęte aktualizacją w latach 2012/2013. Tut. organ w 2014r. przeprowadził (skutecznie zakończył) jedno postępowanie o aktualizację opłaty. Nieruchomość ta przed 2014r. znajdowała się w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej i została objęta aktualizacją
w 2012r. Jednak wypowiedzenie i oferta nowej opłaty nie zostało doręczone użytkownikowi wieczystemu, zatem aktualizacja była nieskuteczna, a ciążąca na użytkowniku wieczystym opłata roczna pozostała w niezmienionej wysokości. W 2014r. osoba prawna będąca użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości sprzedała prawo użytkowania wieczystego osobie fizycznej. Mając na względzie nieskuteczne przeprowadzenie w 2012r. aktualizacji oraz fakt, iż w 2013r. była przeprowadzona aktualizacja opłat dla nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, postanowiono dokonać aktualizacji opłaty rocznej również względem niniejszej nieruchomości. Nadto w 2014 roku udało się również skutecznie doręczyć „wypowiedzenia i oferty nowej opłaty” dwóm osobom fizycznym, które zostały objęte aktualizacją w 2013 roku, lecz w tym samym roku nie doręczone.

 

 

Z M N I E J S Z E N I E użytkowania wieczystego

W 2014 r. użytkowanie wieczyste zmniejszyło się na skutek:

1. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności; wydano 26 decyzji

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

gruntowych, dla nieruchomości łącznego obszaru 1,5696 w tym:

 • o pow. 1,4055 ha - nieruchomości, które były w odpłatnym użytkowaniu wieczystym

osób fizycznych, (23 decyzji)

 • o pow. 0,1317 ha - nieruchomości, które były w odpłatnym użytkowaniu

współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych (2 decyzje)

 • o pow. 0,0324 ha - nieruchomości, które były w odpłatnym użytkowaniu

współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych

(1 decyzja)

2. nieodpłatnego rozwiązania użytkowania wieczystego - umową notarialną, działek gruntu

przeznaczonych pod drogi gminne o łącznej pow. 0,3296 ha.

3. przejęcia dróg do gminnego zasobu w wyniku podziału - nieruchomości o łącznej pow.

0,0139 ha,

4. ubytek powierzchni powstały w wyniku podziału gruntu będącego w użytkowaniu

wieczystym 0,0021 ha.

 

Aktualnie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W świetle przepisów w/w ustawy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje w formie decyzji administracyjnej, na wniosek osoby uprawnionej. Wśród osób uprawnionych ustawodawca w wymienia osoby fizyczne i prawne będące w dniu
13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości (niezależnie od przeznaczenia) oraz następców prawych i tych osób. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z przywołanych przepisów wynika, że cenę nieruchomości ustala się
w wysokości równej jej wartości, na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości. Wartość nieruchomości, jako prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego, określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.

Jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lata przed dniem złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, do ustalenia opłaty za przekształcenia, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną dla celów tej aktualizacji.

Od ustalonej opłaty za przekształcenie właściwy organ - wójt, burmistrz, prezydent może udzielić za zgodą rady gminy bonifikaty.

Rada Miejska w Redzie w uchwale nr XX/213/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r., zmienionej uchwałą XXV/264/2012 z dnia 17 października 2012r. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności:

- w wysokości 80% różnicy pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - spółdzielniom mieszkaniowym
będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami
lokali mieszkalnych i użytkownikami wieczystymi gruntu, związanego z tymi lokalami oraz
osobom fizycznym będący
m użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych
lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe,

- w wysokości 40 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, wartością prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
- osobom fizycznym i spółdzielniom
mieszkaniowym będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych
garażami,

- w wysokości 90% różnicy pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - osobom fizycznym będący
m
użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele
mieszkaniowe jeżeli wniosły jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego,

- w wysokości 20% różnicy pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - osobom fizycznym i prawnym
będąc
ym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych niezależnie od
przeznaczenia,

- w wysokości 60% różnicy pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - spółdzielniom mieszkaniowym
będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na cele
mieszkaniowe, z wyłączeniem gruntów wydzielonych lub zajętych pod drogi wewnętrzne
oraz osobom fizycznym lub prawnym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości
zabudowanych niezależnie od przeznaczenia, jeżeli wniosły jednorazową opłatę za cały
okres użytkowania wieczystego.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może być zapłacona jednorazowo lub rozłożona, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba
że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Kwota równa udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, podlega zwrotowi jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej
w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z tytułu w/w przekształcenia ustalone zostały opłaty w łącznej kwocie 49.878,- zł jako wpłaty jednorazowe przy czym, zgodnie z uchwałą miejscowej Rady, we wszystkich przypadkach zastosowano 80% bonifikatę.

W 16 przypadkach ustalone opłaty rozłożono na raty. W 2014r. nastąpiła zapłata pierwszych rat w łącznej kwocie 29.702,- zł, przy czym w 2 przypadkach zastosowano bonifikatę - 20%, w 13 bonifikatę - 80%, a w jednym - 40%.

Jak wcześniej wspomniano corocznie występuje zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

II. UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

Gmina Miasto Reda posiada udziały w następujących spółkach:

- w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z o.o. w Gdyni posiada
251174 udziałów po 100 zł każdy o wartości 25.117.400 zł, co stanowi 11,51 %
całości kapitału zakładowego Spółki.

- w EKO Dolinie Spółce z o.o. w Łężycach posiada 7408 udziałów po 100 zł każdy
o wartości 740.800 zł, co stanowi 3,32 % całości kapitału zakładowego spółki

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo - Komunalnym „Koksik” Spółka z o.o.
w Redzie posiada 4100 udziałów po 500 zł każdy o wartości 2.050.000 zł, co
stanowi 100 % całości kapitału zakładowego spółki.

Łączna wartość księgowa udziałów na dzień 31.12.2014r. wynosiła łącznie
27.908.200 zł.

W 2014 roku Gmina nie dokonywała zmian w stanie posiadania swoich udziałów w spółkach prawa handlowego.

 

Sporządziła

Honorata Ignacek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zał. 13 - Odpłatne uż. wieczyste os. praw..xls (XLS, 49.00Kb) 2015-07-15 13:50:33 451 razy
2 zał. 14 - Odpłatne wspłżytkowanie wieczyste os. fiz..xls (XLS, 26.50Kb) 2015-07-15 13:50:33 465 razy
3 zał. 7 - Ciągi piesze i projektowane drogi.xls (XLS, 73.50Kb) 2015-07-15 13:50:19 468 razy
4 zał. 8 - Drogi gminne.xls (XLS, 157.50Kb) 2015-07-15 13:50:19 473 razy
5 zał. 9 - Odpłatne współużytkowanie wiecz. os. fiz. i praw..xls (XLS, 27.00Kb) 2015-07-15 13:50:19 471 razy
6 zał. 10 - Nieodpłatne uż. wieczyste os. fiz..xls (XLS, 28.50Kb) 2015-07-15 13:50:19 462 razy
7 zał. 11 - Odpłatne uż. wieczyste os. fiz..xls (XLS, 37.00Kb) 2015-07-15 13:50:19 473 razy
8 zał. 12 - Nieodpłatne uz. wieczyste os. praw..xls (XLS, 26.00Kb) 2015-07-15 13:50:19 435 razy
9 zał. 1 - Zieleń, rowy.xls (XLS, 41.50Kb) 2015-07-15 13:49:53 700 razy
10 zał. 2 - Pod infrastrukturą techniczną.xls (XLS, 29.00Kb) 2015-07-15 13:49:53 442 razy
11 zał. 3 - Budynki komunalne i lokale mieszkalne.xls (XLS, 29.00Kb) 2015-07-15 13:49:53 468 razy
12 zał. 4 - Trwały zarząd, posiadanie.xls (XLS, 36.00Kb) 2015-07-15 13:49:53 459 razy
13 zał. 5 - Do wykorzystania i zagospodarowania.xls (XLS, 59.50Kb) 2015-07-15 13:49:53 480 razy
14 zał. 6 - Drogi powiatowe.xls (XLS, 32.00Kb) 2015-07-15 13:49:53 464 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 15-07-2015 13:49:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 14-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 19-07-2021 14:39:19