Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe oznaczone jako: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 zlokalizowane na gminnej nieruchomości, położonej w Redzie przy ul. Gniewowskiej

 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G A C H

Burmistrz Miasta Redy

ogłasza

 

przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe oznaczone jako: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 zlokalizowane na gminnej nieruchomości, położonej w Redzie przy ul. Gniewowskiej

 

 

 1. Nieruchomość, na której są wyznaczone obszary stanowisk handlowych, przeznaczone do dzierżawy, położona jest w Redzie przy ul. Gniewowskiej (obręb 1), posiada łączną powierzchnię 2,6116 ha, stanowi własność Gminy Miasto Reda i wpisana jest w księdze wieczystej KW nr GD1W/00039416/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

 

 1. Na wyżej opisanej nieruchomości, wzdłuż ogrodzenia cmentarza, wyodrębniono teren pod 5 stanowisk, przeznaczony do dzierżawy na cele handlowe (handel zniczami, kwiatami, artykułami ogrodniczymi itp.) i oznaczono jako:

 1. grunt pod stanowisko nr 1 o pow. 15 m2,

 2. grunt pod stanowisko nr 2 o pow. 17 m2,

 3. grunt pod stanowisko nr 3 o pow. 21 m2,

 4. grunt pod stanowisko nr 4 o pow. 21 m2,

 5. grunt pod stanowisko nr 5 o pow. 25 m2.

Teren każdego stanowiska stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Teren pod stanowiska handlowe nie jest wyposażony w żadne media, jest natomiast utwardzony kostką brukową.

 

 1. Wyżej opisane grunty pod stanowiska handlowe przeznacza się do dzierżawy na okres do 5 lat każde.

 

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za dzierżawę każdego stanowiska wynosi:
  2,50netto za m2 powierzchni dzierżawionego gruntu.

 

 1. Wysokość wadium - 50 zł /za stanowisko.

 

 1. Data i godzina przetargów - 7 czerwca 2017 r. od godziny 10 00., począwszy od gruntu pod stanowisko nr 1 i kolejno do stanowiska nr 5.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Redy przy ul. Gdańskiej 33,
pokój nr 202.

O postąpieniu w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 4% stawki czynszu za m2 powierzchni dzierżawionego gruntu, tj. 0,10 zł. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu będzie stanowiła podstawę do naliczenia miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej stawki czynszu.

Dzierżawcą gruntu pod stanowisko handlowe zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniejszą stawkę czynszu netto za m2 powierzchni dzierżawionego gruntu.

 1. Do ustalonego czynszu za dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa.

Opłatę z tytułu opłaty dzierżawy należy wnosić co miesiąc na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie nr: 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 Bank Millennium SA. Precyzyjny termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowach.

Stawka opłaty za dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe podlegać będzie rewaloryzacji jeden raz w roku z zastosowaniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrosty cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zmiana czynszu następować będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku,
z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia każdego roku, bez odrębnego zawiadomienia oraz bez potrzeby zmiany umowy. Podstawą każdorazowej waloryzacji będzie stawka czynszu obowiązująca w ostatnim, przed datą waloryzacji, okresie rozliczeniowym.

 

Oprócz miesięcznej opłaty, Dzierżawca będzie pokrywał pełne koszty związane
z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, w tym podatek od nieruchomości oraz inne zobowiązania publiczne.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia
  05 czerwca 2017 r. wadium w wysokości 50 zł /za grunt pod każde stanowisko handlowe, na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

 

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat dzierżawy.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone, na konto z którego zostało wpłacone, nie później niż
w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

 1. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca gruntu pod stanowisko/a handlowe nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym
  w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 2. Burmistrz Miasta Redy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

 3. Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Redy - pokój nr 203, tel. 58 678 80 13 oraz pokój nr 202 tel. 58 678 80 14 lub na stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej .

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o przetargu.pdf (PDF, 498KB) 2017-05-16 08:14:06 498KB 305 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 16-05-2017 08:10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 15-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 16-05-2017 08:15:18