Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe z dnia 28 października 2019 roku "opróżnianie koszy ulicznych przeznaczonych do selektywnej zbiorki odpadów w okresie od 12 listopada 2019 do 31 grudnia 2020 roku".

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28 października 2019 roku

„opróżnianie koszy ulicznych przeznaczonych do selektywnej zbiorki odpadów w okresie od 12 listopada 2019 do 31 grudnia 2020 roku”.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania jest ofertowego jest koszt usługi odbioru odpadów zbieranych:  

 1. w 5 pojemnikach typu dzwon ustawionych w następujących lokalizacjach:
 • boisko na Rekowskiej (przy bramie wejściowej),
 • boisko na 12 Marca,
 • ul. Cechowa przy przejściu przez tory,
 • ul. Polna obok Trzcinowej,
 • ul. Gniewowska obok cmentarza,
 1. w 9 pojemnikach do segregacji odpadów ustawionych w następujących lokalizacjach:
 • Miejski Park Rodzinny  – sztuk 2,
 • Park przy ul. Parkowej  – sztuk 2,
 • działka 1267/3  (obręb 1) obok zejścia  podziemnego do dworca SKM pod DK6 – sztuk 1,
 • działka 150/19 (obręb 2) pętla autobusowa na 12 Marca – sztuk 1,
 • działka 682/10 skwerek przy ul. Osadniczej/ Obwodowej/ Norwida – sztuk 1,
 • Urząd Miasta Redy – sztuk 1,
 • plac zabaw na Konopnickiej – sztuk 1.

2. Okres realizacji usługi: od 12 listopada 2019 do 31 grudnia 2020 roku. 

3. Jeśli Wykonawca uzna to za konieczne może wyposażyć kosze uliczne w worki z tworzywa sztucznego we własnym zakresie i na własny koszt. Kolory worków wymienionych w zdaniu pierwszym muszą być zgodne z kolorami określonymi w rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

4. Usługa opróżniania koszy ulicznych obejmuje:

 1. opróżnianie pojemników typu dzwon 1 raz na kwartał w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zamawiającego, do pojemników typu dzwon należy używać samochodu wyposażonego w wysięgnik HDS;
 2. opróżnianie koszy ulicznych wymienionych w pkt I.1 ppkt 2) na odpady z częstotliwością 2 raz w tygodniu,
 3. oczyszczanie terenu wokół pojemników opisanych w pkt I.1 w promieniu 1 m, łącznie z zamieceniem lub wygrabieniem nieczystości,
 1. Zabrania się mieszania poszczególnych frakcji.
 2. Przekazanie zgromadzonych odpadów odpowiednim podmiotom wykonującym działalność gospodarczą w przedmiocie odzysku i/lub unieszkodliwiania. Jeśli Wykonawca zamierza we własnym zakresie zagospodarować odpady powstałe podczas realizacji usługi określonej w niniejszym zapytaniu ofertowym jest obowiązany posiadać stosowne zezwolenia określone w ustawie dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z zm.)
 3. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w cenie brutto, ustalenie kodu PKWiU oraz stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.
 4. Wykonawca obowiązany jest posiadać, najpóźniej w dniu złożenia oferty, wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zw. dalej BDO jako transportujący odpady.
 5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1145, z późń. zm.).Wartość podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania usług wymaganej jakości i w wymaganym terminie.
 6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT z terminem płatności 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
 7. W przypadku zwrotu przelewu za fakturę przez bank kontrahenta z powodu braku wydzielonego rachunku VAT, kontrahent zobowiązany jest wskazać pisemnie właściwy numer rachunku do rozliczeń metodą mechanizmu podzielonej płatności.
 8. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie umownego terminu płatności na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin płatności ulegnie wydłużeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania właściwego numeru rachunku przez kontrahenta do rozliczeń metodą podzielonej płatności.

II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy przesłać na adres e-mail odpady2@reda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2019 roku do godziny 10:00.
 2. Oferty złożone po upływie terminu wskazanego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.

III. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena - 100%.

IV. DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA

 1. p. Grażyna Lemańczyk - Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod numerem telefonu 58 678 80 15 e-mail odpady@reda.pl
 2. p. Marcin Sobieraj podinspektor w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnym pod numerem telefonu 58 678 80 21 oraz adresem e-mail: lub odpady2@reda.pl.

V. ZAŁĄCZNIKI    

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe opróżnianie koszy ullicznych.docx (DOCX, 74.KB) 2019-10-28 11:24:28 74.KB 152 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 50.KB) 2019-10-28 11:24:28 50.KB 136 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.pdf (PDF, 166KB) 2019-11-08 13:50:05 166KB 226 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 28-10-2019 11:24:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Lemańczyk 28-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 08-11-2019 13:50:05