Zarządzenie Nr ZF.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego inwestycji p.n. Budowa ul. Polnej - Etap I w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki 176/12