Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie

 

UA.6721.1.3.5.2018                                                                                                                                                                                                                                  Reda, dnia 2 lipca 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu.

 

Informuję, że:

1). przedmiotem opracowania jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie. Przedmiotowy plan sporządza się na wniosek Burmistrza Miasta Redy, po uprzedniej analizie możliwości dostosowania zasad zagospodarowania i funkcji terenu. Plan sporządza się na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Redzie Nr XLIII/464/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie.

2). w dniach od 5 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz.: 800-1500, czwartki w godz.: 900-1700, w pokoju nr 5 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

 

Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 31 lipca 2018 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;

  2. ustnie do protokołu;

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda. Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Redy.

 

Z up. Burmistrza Miasta Redy                            

mgr inż. Halina Grzeszczuk                             

Zastępca Burmistrza                                  

 

Poniższą informację zamieszcza się:

  1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Redy,

  2. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Redy - w publicznie dostępnym wykazie danych
    o dokumentach zawierających informację o środowisku,

  3. W terenie objętym opracowaniem planu miejscowego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Wittki 06-07-2018 13:13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Kocińska 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Wittki 06-07-2018 13:15:40