Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok

 

 

 

GN.3023.1.2018

 

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Sposoby nabycia mienia komunalnego regulują głównie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeks cywilny.

Formy gospodarowania mieniem komunalnym szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy może być przedmiotem:

 • sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny, wnoszenia aportem do spółki,

 • obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 • rozdysponowania umowami najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu,

 • oddawane w trwały zarząd.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem które ma urządzone księgi wieczyste
z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

 

MIENIE GMINY W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

 

 • do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,

 

 • gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin
  i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych,

 

 • podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W świetle przepisu art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności o których mowa w art. 23 ust. 1 w/w ustawy, tj.:

 • ewidencjonowanie nieruchomości,

 • zapewnienie wyceny tych nieruchomości,

 • sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami,

 • zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 • naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,

 • współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,

 • zbywanie oraz nabywanie, za zgodą rady gminy, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

 • wydzierżawianie, wynajem i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowy zawierane na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymagają zgody rady gminy,

 • podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach
  dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach
  o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu,
  dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia
  własności przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej,

 • składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gminnych oraz
  o wpis w księdze wieczystej,

 • sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

 • przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych,

 • dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Ponadto w ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości sporządza się plany wykorzystania zasobu. Plany te opracowuje się na okres 3 lat.

 

Według stanu na dzień 31.12.2017r. w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości:

 • o pow. 185,7151 ha stanowiące własność Gminy Miasta Redy,

 • o pow. 0,0674 ha w użytkowaniu wieczystym na prawie własności Skarbu Państwa

 • o pow. 1,5401 ha na podstawie umów dzierżawy

 • o pow. 0,7942 ha na podstawie umowy użyczenia

 • łącznie: 188,1168 ha.

 

Nieruchomości w gminnym zasobie mają różne przeznaczenie i funkcje, określone
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w tym: niezabudowane
a przeznaczone pod mieszkalnictwo, usługi i inną działalność gospodarczą, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne gminne, ciągi piesze, pod projektowane drogi, teren zieleni
i stref ochronnych, sportu i rekreacji, pod lokalizację obiektów kościelnych i sakralnych, zabudowane gminnymi budynkami użytkowymi, mieszkalnymi i użyteczności publicznej.

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu zostały zewidencjonowane
w grupach według ich przeznaczenia, funkcji i sposobu wykorzystywania, co ułatwia dokonywanie analiz posiadanych zasobów i daje czytelniejszy obraz przy wyborze kierunków i form ich zagospodarowania oraz wykorzystywania w sposób następujący:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lp. powierzchnia opis: wykorzystania, funkcja, przeznaczenie

w ha

==================================================================

1. 23,4761 - tereny zieleni z ciągami pieszymi, rowy

- załącznik nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1,2784 - tereny pod infrastrukturę techniczną

- załącznik nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 2,5571 - zabudowane budynkami komunalnymi z lokalami mieszkalnymi

- załącznik nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 22,1320 - nieruchomości w trwałym zarządzie, użytkowaniu, w posiadaniu
i władaniu

- załącznik nr 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 17,0790 - nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania,

- załącznik nr 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 8,4795 - nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Redy, drogi
publiczne i poszerzenie istniejących dróg publicznych zaliczonych
do kategorii dróg powiatowych

- załącznik nr 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 18,9406 - nieruchomości zajęte jako drogi dojazdowe, ciągi piesze, wydzielone
pod projektowane: drogi, poszerzenia tych dróg, ciągi piesze,
niezaliczone do kategorii dróg publicznych gminnych, w tym:

1/ 18, 3025 ha - projektowane drogi, poszerzenie tych dróg, ciągi

piesze - niezaliczone do kategorii dróg publicznych

2/ 0,6381 ha - poszerzenie istniejących dróg krajowych

i wojewódzkich

- załącznik nr 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 91.7724 - drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych

- załącznik nr 8

===================================================================

Z gminnego zasobu, wymienionego w poz. 5, następuje sukcesywne przeznaczanie nieruchomości do zbycia, a także do czasowego rozdysponowania i wykorzystania, i tak:

do czasu faktycznego rozdysponowania gruntów gminy z gminnego zasobu część gruntów jest wydzierżawiana i wynajmowana (umowami dzierżawy i najmu).

W 2017 roku umowami najmu, dzierżawy i użyczenia rozdysponowano łącznie
8,3884 ha, w tym na cele:

 • upraw rolnych - pow. 5,4035 ha,

 • bazy, składy, przemysłowe pow. 0,3055 ha,

 • parkingi, komunikacyjne pow. 0,4553 ha,

 • handlowe pow. 0,2439 ha,

 • ogrody przydomowe pow. 0,4467 ha,

 • zagrodowe pow. 0,0200 ha,

 • nieodpłatne użyczenie pow. 1,5134 ha,

(na cele sportu i rekreacji - boisko miejskie)

Powierzchnia gruntów wynajmowanych w danym roku jest wielkością zmienną, ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu z powodu rozwiązania umowy przed upływem umownego terminu jej zawarcia lub jej wygaśnięcia, a w związku z tym dochody z tytułu umów są również wielkością zmienną.

W 2017 roku w gminnym zasobie pozostawały nieruchomości zabudowane niżej opisanymi budynkami użytkowymi:

 • przy ul. Puckiej (Młyn) o pow. użytkowej 531,16 m2,

 • przy ul. Gdańskiej 17 o pow. użytkowej 100,00 m2,

 • przy ul. Gdańskiej 16 o pow. użytkowej 95,00 m2,.

 • przy ul. Puckiej (kuźnia) o pow. użytkowej 41,00 m2,

 • przy ul. Ceynowy 2B o pow. użytkowej 95,00 m2,

 • przy ul. Zbożowej o pow. użytkowej 66,00 m2,

 • przy ul. Łąkowej (szalet) o pow. użytkowej 27,70 m2,

 • przy ul. Gdańskiej 55 (były komisariat) o pow. użytkowej 202,00 m2,

 • Przy ul. Gdańskiej 55 (garaż ) o pow. użytkowej 49,00 m2,

 • przy ul. Norwida (była SW3) o pow. użytkowej 194,62 m2,

 • stacja transformatorowa (w budynku Sw3) o pow. użytkowej 25,38 m2,

z których umowami najmu, na czas określony w umowach, rozdysponowane są zabudowane nieruchomości położone:

 • przy ul. Gdańskiej 17 - na cele usługowo-handlowe, najdłuższy termin trwania umowy do 30.09.2019 r.

 • przy ul. Gdańskiej 16 - na cele handlowo-usługowe, umowa do 31.12.2019 r.

 • przy ul. Ceynowy 2 - na cele handlowo-usługowe, umowa do 31.12.2018 r.

 • przy ul. Zbożowej - na cele gospodarczo-składowe, umowa do 31.10.2019 r.

 • przy ul. Gdańskiej 55 (były komisariat) - umowa dzierżawy zawarta do 31.03.2018 r.

 • przy ul. Norwida (część SW3 25,38 m2) stacja transformatorowa - umowa zawarta na czas nieokreślony.

 • przy ul. Norwida (część SW3 194,62 m2) na cele z zakresu oświaty, sportu i rekreacji - umowa zawarta do 31.05.2026r.

 • przy ul. Łąkowej -na cele usługowe naprawa i sprzedaż galanterii obuwniczej, umowa zawarta do 25.06.2020r.

 

Powierzchnia łączna, będących w najmie lokali i budynków użytkowych, wynosi: 751,49 m2.

 

Aktualnie wolne pozostają następujące lokale:

 • 2 lokale w budynku przy ulicy Gdańskiej 55 (z możliwością wynajmu na rzecz stowarzyszeń i fundacji)

 

Mienie gminy rozdysponowane w wyżej wymienionych formach przysparza wymierny coroczny dochód w budżecie gminy, wymieniony w pozycji dochody z najmu
i dzierżaw. Sukcesywnie analizuje się stan posiadanego mienia i podejmuje się prawem przewidziane decyzje w celu właściwej i racjonalnej gospodarki tym mieniem.

Przeznaczenie nieruchomości gminy do zbycia, a przede wszystkim skuteczne ich zbycie (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste) powoduje uszczuplenie majątku gminy
z jednoczesnym przysporzeniem dochodów w budżecie gminy na finansowanie zadań gminy przewidzianych w budżecie.

Gminie przysługują również inne prawa majątkowe niż prawo własności, ustanowione na podstawie stosownych tytułów i obejmują one:

 • powierzchnię 0,0674 ha w użytkowaniu wieczystym - nieruchomości stanowiące drogi dojazdowe będące własnością Skarbu Państwa. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za 2017r. wyniosła 834,-zł.

 • powierzchnię 0,7942 ha na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas nieokreślony pomiędzy gminą a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Redzie
  o nieodpłatnym użytkowaniu działki gruntu stanowiącej teren cmentarza przy
  ul. Gdańskiej,

 • powierzchnię 0,0008 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a Pocztą Polską - ciąg pieszy przy poczcie. Czynsz z tytułu dzierżawy za rok 2017 wyniósł 354,24 zł brutto. Czynsz jest corocznie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług,

 • powierzchnię 1,5053 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a PKP - węzeł obsługi komunikacyjnej przy dworcu PKP. Czynsz z tytułu dzierżawy za rok 2017 wyniósł 17.796,79 zł brutto. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług,

 • powierzchnię 0,0340 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a Nadleśnictwem Wejherowo - cele obsługi komunikacyjnej. Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 1.179,34 zł brutto rocznie. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług (umowa wygasła z dniem 31.12.2017r.).

 

Przeważająca część nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z uwagi na ich funkcję, przeznaczenie oraz sposób wykorzystywania
i zagospodarowania zostaje wyłączona ze swobodnego rozdysponowania.

Powyższe dotyczy:

 1. terenów zieleni, wymienionych wyżej w pozycji 1,

 2. nieruchomości zabudowanych komunalnymi budynkami mieszkalnymi, wymienionymi wyżej w pozycji 3, wchodzącymi wraz z mieszkaniami komunalnymi
  i socjalnymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, tworzonego w ramach zadań własnych gminy na poprawę warunków oraz potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Wydatki i dochody związane z gospodarowaniem tym zasobem gminy określają odrębne przepisy i uchwały organów gminy.

Rozdysponowanie w drodze sprzedaży niektórych z nieruchomości wchodzących
w skład w/w zasobu możliwe będzie i odnosić się może do nieruchomości wolnych
i bez obciążeń, czyli dopiero po zapewnieniu dotychczasowym najemcom innych lokali,

 1. nieruchomości łącznego obszaru 119,1925 ha wymienione wyżej w poz. 6,7,8,
  stanowiące drogi: obejmujące publiczne drogi gminne i poszerzenie istniejących
  publicznych dróg gminnych, ciągi piesze i pieszo - jezdne, grunty pod projektowane ulice i ich poszerzenie nie zliczone do kategorii publicznych dróg gminnych oraz zajęte pod drogi zaliczone odpowiednimi uchwałami do dróg powiatowych, a także na poszerzenie istniejących dróg wojewódzkich i krajowych.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią odpowiednio własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zarządca drogi sprawuje nieodpłatny, trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

Burmistrz Miasta jest zarządcą dróg gminnych z mocy ustawy o drogach publicznych, a na mocy zawartego porozumienia z dnia 28 kwietnia 2003 r. z Powiatem Wejherowskim sprawuje również zarząd drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta Redy.

 

Z W I Ę K S Z E N I E mienia gminy:

 

W 2017 r. gminny zasób został zwiększony o niżej opisane mienie:

 • nieruchomości o pow. 0,2708 ha - przejęte przez Gminę Miasto Reda pod drogi gminne z mocy prawa po podziałach nieruchomości dokonanych na wnioski właścicieli,

 • nieruchomość o pow. 0,0149 ha - nabyte umowami sprzedaży, pod drogi publiczne,

 • nieruchomość o pow. 0,0050 ha - nabyta umową zamiany nieruchomości w celu pozyskania działki gruntu przeznaczonej pod drogę gminną w zamian za zbytą nieruchomość, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług. Nabycie nieruchomości od gminy pozwoliło na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

 • nieruchomości o pow. 0,0123 ha - przejęte pod drogi gminne w trybie ustawy
  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (ul. Młyńska i ul. Polna/Karłowicza)

 • nieruchomości o pow. 10,4523 ha - przejęte umową darowizny od Skarbu Państwa - nieruchomości wykorzystywane pod drogi publiczne na terenie Mościch Błot.

 

Zwiększenie mienia najczęściej skutkuje zobowiązaniami finansowymi gminy, które w 2017r. objęły:

 1. wypłatę ceny nabycia nieruchomości,

 1. ustalanie w drodze ugody i wypłacanie odszkodowania za działki gruntu wydzielane (przy podziale nieruchomości, na wnioski ich właścicieli) pod drogi gminne, które
  z mocy prawa przeszły na własność gminy, za które właścicielom przysługuje ustawowe roszczenie o odszkodowanie. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody, na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad
  i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Powyższe zasady określają przepisy art. 98 ust. 3 w związku z art. 98 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

 1. realizację roszczeń odszkodowawczych za nieruchomości lub ich części, które z mocy
  prawa, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przeszły na własność Gminy Miasta Redy na podstawie ostatecznych decyzji ?ZRID?. Decyzje ustalające odszkodowania za przejęte nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w przypadku dróg gminnych organem właściwym jest starosta, w terminie 30 dni od dnia, w którym w/w decyzja stała się ostateczna. Ustalone odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia kiedy decyzja stanie się ostateczna.

Nabycie przez gminę prawa własności mienia w sposób określony wyżej wymaga ciągłej analizy i oceny stanu finansowego gminy w celu zabezpieczenia i takiego rozłożenia
w czasie wydatków na odszkodowania aby nie nastąpiło zachwianie równowagi budżetowej.

Również trzeba mieć na uwadze skutki finansowe, leżące po stronie gminy, za nieterminowe

dokonanie wypłaty skutecznie ustalonych odszkodowań bądź innych roszczeń.

Z w/w tytułów gmina wydatkowała kwotę 117.838,- zł.

Zobowiązania gminy, o których mowa wyżej mogą być złagodzone poprzez właściwą
i rzetelną analizę i ocenę skutkującą podjęciem decyzji o ustaleniu i zobowiązaniu do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem w stosunku do właścicieli nieruchomości występujących o podział nieruchomości, jak również z roszczeniami o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne, które za odszkodowaniem przechodzą na własność gminy.

Stosownie do art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego wzrośnie jej wartość. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami maksymalna wysokość stawki wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości.

Na podstawie zawartej w ustawie delegacji Rada Miejska w Redzie uchwałą z dnia 30.10.2007 r. ustaliła stawki procentowe opłaty adiacenckiej w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości stosowanej do ustalenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w przypadku gdy następuje wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych oraz
w wysokości 25% gdy w wyniku podziału nieruchomości nie następuje wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne lub poszerzenie istniejących dróg publicznych.

W wykonaniu przepisów w/w ustawy i postanowień uchwały Rady Miejskiej, każdorazowo ocenia i analizuje się zasadność wszczynania postępowań.

W okresie objętym niniejszą informacją, po analizie wydanych decyzji o podziale nieruchomości, wszczęto 9 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej:

 1. w 3 przypadkach nie zaistniał wzrost wartości nieruchomości po podziale i wydano
  decyzje o umorzeniu postępowania

 2. w 4 przypadkach wydane zostały decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej , w których ustalono opłaty płatne jednorazowo na łączną kwotę 1.502,50 zł; od jednej z wydanych decyzji strona wniosła odwołanie do Samorzadowego Kolegium odwoławczego w Gdańsku - opłata ustalona na kwotę 425,- zl.

 3. w 2 przypadkach postępowanie zostało wszczęte pod koniec 2017r. a decyzja zostaną wydane w 2018r.

 4. zakończono także 1 postępowanie wszczęte w 2016r. Wydana decyzja opiewała na kwotę 1.656,- zł, którą uiszczono jednorazowo w 2017r.

Jak z powyższego wynika ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, dokonanym na wniosek właścicieli nieruchomości, przynosić może realne korzyści finansowe dla gminy pomimo, iż ustalenie tej opłaty nie jest popularnym i często nieakceptowanym zobowiązaniem przez właścicieli nieruchomości, decydujących się na podział swoich nieruchomości.

 

 

Z M N I E J S Z E N I E mienia gminy:

 

W 2017 r. gminny zasób nieruchomości został zmniejszony o niżej opisane mienie:

 • o pow. 0,1289 ha - zmniejszenie mienia w związku ze sprzedażą, w drodze
  bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
  przyległych.

W trzech przypadkach zapłata ceny nastąpiła jednorazowo i wyniosła 161.007 zł
brutto, w dwóch przypadkach cena sprzedaży ustalona na łączną kwotę 68.584,80 zł brutto została rozłożona na raty, a w 2017r. uzyskano dochód z tytuł zapłaty pierwszych rat w kwocie 14.500,80 zł brutto,

 • o pow. 0,0119 ha - o wartości 11.810,- zł brutto w drodze umowy zamiany, w zamian
  za pozyskaną nieruchomość o wartości 6.000,- zł brutto, (opisana wyżej przy zwiększeniu mienia),

 • o pow. 0,7223 ha - zmniejszenie mienia w związku ze sprzedażą nieruchomości
  w drodze przeprowadzonych przetargów za łączną cenę 1.172.174,01 zł brutto

 

Do czynności cywilno-prawnych związanych ze zwiększeniem albo zmniejszeniem mienia gminnego z zasobu nieruchomości w związku z jego zbyciem, nabyciem lub zamianą, Burmistrz Miasta Redy, jako organ wykonawczy i gospodarujący mieniem gminy, legitymował się ważnymi uchwałami Rady Miejskiej w Redzie, tj. organu właściwego do rozporządzania majątkiem gminy w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Niezależnie od wyżej wskazanych, dokonanych transakcji sprzedaży i uzyskanych z tego tytułu dochodów tut. Gmina w 2017 roku uzyskała także dochody z rat przypadających do zapłaty w 2017r. z tytułu zbycia mienia (w drodze bezprzetargowej) w latach poprzednich oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych.

 

 

M I E N I E G M I N Y rozdysponowane w użytkowanie wieczyste:

 

Gminie przysługuje również prawo własności nieruchomości, które zostały rozdysponowane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym.

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym stanowią łączną powierzchnię 68,7038 ha, zostały zewidencjonowane w grupach według podmiotów oraz odpłatności za użytkowanie wieczyste, w sposób następujący:

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lp. powierzchnia opis:

w ha

===================================================================

1. 0,8323 - nieruchomości we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

i prawnych - załącznik nr 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 0,6199 - nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym

przysługującym osobom fizycznym - załącznik nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 4,2290 - nieruchomości w użytkowaniu wieczystym przysługującym

osobom fizycznym - załącznik nr 11

4. 12,1453 - nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym

przysługującym osobom prawnym - załącznik nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 50,3394 - nieruchomości w użytkowaniu wieczystym przysługującym

osobom prawnym - załącznik nr 13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 0,5379 - nieruchomości we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

- załącznik nr 14

===================================================================

 

Skutki rozdysponowania mienia gminy w użytkowanie wieczyste:

 

Nieruchomości stanowiące własność gminy, oddane w użytkowanie wieczyste nie wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na gminnych nieruchomościach gruntowych, gmina jako właściciel nie traci jej własności, natomiast uzyskanie tych praw i ich wykonywanie przez użytkowników wieczystych następuje za odpłatnością w postaci uiszczania właścicielowi (gminie) opłat rocznych, z wyłączeniem przypadków nieodpłatnego wykonywania nabytych praw np. w przypadku wymogu wniesienia opłaty jednorazowo za cały okres trwania użytkowania wieczystego lub zamiany nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego ustanawianego na mocy wcześniej obowiązujących przepisów lub też w przypadkach wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Opłaty roczne wnoszone są przez użytkowników wieczystych przez cały czas trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej, jednak nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż do dnia 15 marca każdego roku.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej wynoszącej od 0,3% do 3% ceny lub wartości nieruchomości, w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, co określa art. 72 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

W oparciu o powyższe przepisy na 2017 rok ustalono opłaty roczne w łącznej kwocie 501.295,42 zł i dotyczyły niżej wymienionych tytułów:

 1. prawo użytkowania i współużytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 115.792,30 zł,

 2. prawo użytkowania wieczystego i współużytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym 385.503,12 zł.

Ustalone opłaty roczne są dochodem gminy, przy czym wpływy z tego tytułu mogą być mniejsze w związku ze skorzystaniem przez użytkowników wieczystych z możliwości udzielenia ustawowej 50% bonifikaty dla osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Z bonifikaty skorzystać mogą również Spółdzielnie Mieszkaniowe dla swoich członków, spełniających kryteria o niskich dochodach i spełniających przesłanki udzielenia tej bonifikaty określone w art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z bonifikaty wyżej opisanej korzystają zarówno osoby fizyczne jak i spółdzielnie mieszkaniowe po uprzednim złożeniu udokumentowanego wniosku i spełnieniu ustawowej przesłanki do udzielenia bonifikaty w danym roku.

W 2017r. z prawa do bonifikaty skorzystał jeden użytkownik wieczysty na kwotę 278,90 zł.

Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste poddawane są ocenie w zakresie oszacowania ich wartości w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do dokonania z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty dokonuje burmistrz w formie ?wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i oferty nowej opłaty?.

Wszystkie nieruchomości gminne będące w użytkowaniu wieczystym były objęte aktualizacją w latach 2012/2015.

W celu rozpoznania aktualnych wartości nieruchomości przeanalizowano wartości przyjęte w operatach szacunkowych do sporządzonych do innych postępowań, a zwłaszcza do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Biorąc za podstawę posiadane operaty szacunkowe oraz własne rozeznanie w cenach nieruchomości stwierdzono, iż wartości nieruchomości nie uległy zwiększeniu.

Wobec powyższego przeprowadzenie w obecnym okresie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego byłoby dla gminy niekorzystne z punktu widzenia finansowego.

Ta okoliczność przesądziła o fakcie, iż 2017 roku nie przystąpiono do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Z M N I E J S Z E N I E użytkowania wieczystego

 

W 2017 r. użytkowanie wieczyste zmniejszyło się o:

 • pow. 0,2484 ha na skutek przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności; wydano 6 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
  w prawo własności nieruchomości gruntowych, dla nieruchomości które były
  w odpłatnym użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,

 • o pow. 0,1622 ha na skutek sprzedaży nieruchomości z użytkowania wieczystego na własność.

Aktualnie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W świetle przepisów w/w ustawy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje w formie decyzji administracyjnej, na wniosek osoby uprawnionej. Wśród osób uprawnionych ustawodawca w wymienia osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami oraz następców prawych i tych osób. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty
z tytułu przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Z przywołanych przepisów wynika, że cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości, na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości. Wartość nieruchomości, jako prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego, określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.

Jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lata przed dniem złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, do ustalenia opłaty za przekształcenia, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną dla celów tej aktualizacji.

Od ustalonej opłaty za przekształcenie właściwy organ - wójt, burmistrz, prezydent może udzielić za zgodą rady gminy bonifikaty.

W okresie objętym niniejszą informacją, w oparciu o wyżej przywołane przepisy
z uwzględnieniem stawek bonifikaty ustalonych uchwałą miejscowej Rady Miejskiej
nr V/53/2015 z dnia 25 lutego 2015r.:

- zakończono 4 postępowania wszczęte w 2016r. i wydano pozytywne decyzje z
zastosowaniem 80% bonifikaty

- wszczęto 2 postępowania, które zakończyły się wydaniem pozytywnych decyzji, z
zastosowaniem 75% bonifikaty.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może być zapłacona jednorazowo lub rozłożona, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba
że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Kwota równa udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, podlega zwrotowi jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej
w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z tytułu dokonanych przekształceń w trzech przypadkach ustaloną opłatę
w łącznej kwocie 10.983,50 zł uiszczono jednorazowo, a w trzech przypadkach, na wniosek zainteresowanych stron, należność rozłożono na raty i w 2017r. zostały zapłacone tylko pierwsze raty w łącznej kwocie 2.487,- zł.

Użytkownicy wieczyści, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek do skorzystania
z możliwosci przekształcenia prawa użytkowania wieczystego mogą ubiegać o nabycie prawa użytkowania wieczystego na własność w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W oparciu o obowiązujące przepisy w/w ustawy nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, w drodze bezprzetargowej. Nabycie na własność nieruchomości będącej
w użytkowaniu wieczystym następuje odpłatnie, w formie aktu notarialnego. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Wyżej opisane wartości nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej płatna jest jednorazowo lub może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony
w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

W 2017r. z przedstawionego trybu nabycia prawa użytkowania wieczystego
na własność skorzystał 1 użytkownik wieczysty. Cena nabycia rozłożóna została na rarty.
W 2017r. uiszczona została I rata w kwocie 11.131,50 zł brutto.

 

II. UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

 

Gmina Miasto Reda posiada udziały w następujących spółkach:

 • w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z o.o. w Gdyni posiada 251174 udziałów po 150 zł każdy o wartości 37.676.100,- zł, co stanowi 11,16% całości kapitału zakładowego Spółki,

 • w EKO Dolinie Spółce z o.o. w Łężycach posiada 7408 udziałów po 100 zł każdy
  o wartości 740.800 zł, co stanowi 3,32 % całości kapitału zakładowego Spółki,

 • w Miejskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo - Komunalnym ?Koksik? Spółka z o.o. w Redzie posiada 3678 udziałów po 500 zł każdy o wartości 1.839.000 zł, co stanowi 100 % całości kapitału zakładowego Spółki.

Łączna wartość księgowa udziałów na dzień 31.12.2017r. wynosiła 40.255.900,- zł.

 

W 2017 roku Gmina nie dokonywała zmian w stanie posiadania swoich udziałów
w spółkach prawa handlowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła

Honorata Ignacek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 korekta informacji o stanie mienia.docx (DOCX, 13.04Kb) 2020-09-04 12:09:19 155 razy
2 zał. 13 - Odpłatne uż. wieczyste os. praw..xls (XLS, 49.50Kb) 2018-11-09 14:29:36 288 razy
3 zał. 14 - Odpłatne wspłżytkowanie wieczyste os. fiz..xls (XLS, 26.50Kb) 2018-11-09 14:29:36 283 razy
4 zał. 7 - Ciągi piesze i projektowane drogi.xls (XLS, 82.50Kb) 2018-11-09 14:29:08 287 razy
5 zał. 8 - Drogi gminne.xls (XLS, 168.50Kb) 2018-11-09 14:29:08 304 razy
6 zał. 9 - Odpłatne współużytkowanie wiecz. os. fiz. i praw..xls (XLS, 27.00Kb) 2018-11-09 14:29:08 287 razy
7 zał. 10 - Nieodpłatne uż. wieczyste os. fiz..xls (XLS, 28.50Kb) 2018-11-09 14:29:08 291 razy
8 zał. 11 - Odpłatne uż. wieczyste os. fiz..xls (XLS, 35.00Kb) 2018-11-09 14:29:08 287 razy
9 zał. 12 - Nieodpłatne uz. wieczyste os. praw..xls (XLS, 26.00Kb) 2018-11-09 14:29:08 284 razy
10 zał. 1 - Zieleń, rowy.xls (XLS, 48.50Kb) 2018-11-09 14:28:17 310 razy
11 zał. 2 - Pod infrastrukturą techniczną.xls (XLS, 29.50Kb) 2018-11-09 14:28:17 304 razy
12 zał. 3 - Budynki komunalne i lokale mieszkalne.xls (XLS, 29.00Kb) 2018-11-09 14:28:17 291 razy
13 zał. 4 - Trwały zarząd, posiadanie.xls (XLS, 34.50Kb) 2018-11-09 14:28:17 318 razy
14 zał. 5 - Do wykorzystania i zagospodarowania.xls (XLS, 66.50Kb) 2018-11-09 14:28:17 304 razy
15 zał. 6 - Drogi powiatowe.xls (XLS, 32.00Kb) 2018-11-09 14:28:17 291 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 09-11-2018 14:28:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 09-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 19-07-2021 14:37:42