Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda"

Reda, dnia 02 stycznia 2020r.

ZK.6220.8.2019.EG

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek przedsiębiorstwa ZOMBRUK Adam Płocki, z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 7, 84-240 Reda, z dnia 16.12.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda”.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust 1 pkt 82, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1839) i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Miasta Redy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. nr 122, w ciągu 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w godzinach urzędowania, tj.: pon.-śr. – 730-1530, czw. – 900-1700, pt. – 730-1515. Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

Art. 10 § 1 Kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 41 § 1 Kpa: W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 61 § 4 Kpa: O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 74 ust. 3a ustawy ooś: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

Otrzymują:

  1. ZOMBRUK Adam Płocki, ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda
  2. strony postępowania poprzez obwieszczenie.
  3. a/a

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (PDF, 11KB) 2020-01-03 15:18:41 39 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 03-01-2020 15:18:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 03-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 03-01-2020 15:19:06