Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 809, obręb Reda 01"

                                                                                            Reda, dnia 14 stycznia 2020r.

ZK.6220.6.2019.EG

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

o wystąpieniu tut. organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie RZGW Gdańsk o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 809, obręb Reda 01”, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy „OKTAN” B i R Brzescy Sp. J., ul. Kartuska 51, 83-334 Miechucino, z dnia 24.10.2019r.  

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. nr 122, w ciągu 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w godzinach urzędowania, tj.: pon.-śr. – 730-1530, czw. – 900-1700, pt. – 730-1515. Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Art. 10 § 1 Kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art.  49.  Kpa

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Obwieszczenie upublicznia się poprzez:

  1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie
  2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922
  3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Urzędu Miasta Redy zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy ul. Łąkowej 37 przy przystanku autobusowym

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie.pdf (PDF, 10KB) 2020-01-20 12:29:27 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 20-01-2020 12:29:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 20-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 20-01-2020 12:29:27