Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

Reda, dnia 27 kwietnia 2020r.

 

ZK.6220.6.2019.EG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 oraz 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, Burmistrz Miasta Redy

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 809, obręb Reda 01”, w postępowaniu na wniosek firmy OKTAN B i R Brzescy Sp. J., ul. Kartuska 51, 83-334 Miechucino, z dnia 24.10.2019r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33, w godzinach urzędowania, tj.: pon-śr - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515, po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr tel. 58-738-60-89).

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, a co za tym idzie konieczność podjęcia środków ostrożności w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem, oraz zważywszy na art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) o treści: „w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres” oraz art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy, mówiący o tym, że: „Czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniach
i kontrolach, o których mowa w ust. 1, są skuteczne”, termin czternastu dni - po którym doręczenie stronom postępowania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 49 Kpa, będzie uważane za dokonane - zacznie biec po odwołaniu stanu epidemii.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia (czyli nie wcześniej niż po 21 dniach od czasu ustania stanu epidemii
w Polsce).

 

Art. 10 § 1 Kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 49 Kpa: § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Obwieszczenie upublicznia się poprzez:

  1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

  2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

  3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Urzędu Miasta Redy zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, przy ul. Łąkowej 37 przy przystanku autobusowym

 

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 678-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 12 - zawiadomienie - 10 KPA_ost.doc (DOC, 94KB) 2020-04-30 16:20:53 29 razy
2 obwieszczenie 2.pdf (PDF, 10KB) 2020-04-30 16:19:36 29 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 30-04-2020 16:19:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 30-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Gularska 30-04-2020 16:22:17