Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda".


Reda, dnia 22 lipca 2020r.

ZK.6220.8.2019.EG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 oraz 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda”, w postępowaniu na wniosek firmy ZOMBRUK Adam Płocki, z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 7, 84-240 Reda, z dnia 16.12.2019r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33, w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w godzinach urzędowania, tj.: pon-śr - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515, po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr tel. 58-738-60-89). Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Art. 10 § 1 Kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 49 Kpa: § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie upublicznia się poprzez:

  1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

  2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

  3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Urzędu Miasta Redy zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy ul. Kazimierskiej przy przystanku autobusowym

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 738-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 20200722150538822.pdf (PDF, 382.09Kb) 2020-07-22 15:28:42 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 22-07-2020 15:28:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 22-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Gularska 22-07-2020 15:28:42