Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w strefie parteru wraz z infrastrukturą towarzyszącą", realizowanego na działce nr 873 obręb Reda 01, przy ul. Morskiej w Redzie.


Reda, dnia 14 października 2020r.

ZK.6220.20.2020.EG

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek Pani Sabiny Potrykus, ul. Nowa Karczma 21, 84-217 Kamień, z dnia 15.09.2020r. (21.09.2020r.), działającej poprzez pełnomocnika, Panią Karolinę Spychalską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w strefie parteru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 873, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym 01 przy ul. Morskiej w Redzie.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust 1 pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1839) i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Miasta Redy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w godzinach urzędowania, tj.: pon.-śr. - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515. Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Art. 41 § 1 Kpa: W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 61 § 4 Kpa: O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 74 ust. 3a ustawy ooś: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Otrzymują:

 1. Sabina Potrykus poprzez pełnomocnika - Karolina Spychalska, ul. Armii Krajowej 25b/9, 81-395 Gdynia

 2. strony postępowania poprzez obwieszczenie

 3. a/a

Zawiadomienie upublicznia się poprzez:

   1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

   2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

   3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Gminy Miasto Reda zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy ul. Obwodowej 27 przy sklepie „Biedronka”.

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 678-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 DOC001.pdf (PDF, 94KB) 2020-10-20 15:30:20 7 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 20-10-2020 15:30:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 20-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Gularska 20-10-2020 15:30:20