Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01" w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonego na wniosek firmy Granit S.A.


Reda, dnia 29 czerwca 2022r.

ZK.6220.12.2021.EG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), dalej Kpa, art. 74 ust. 3 w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.313.2022.AGH.2 z dnia 20.06.2022r. (data wpływu: 22.06.2022r.) wyrażającym opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także o wydanej opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZZŚ.3.435.170.1.2022.KK z dnia 15.06.2022r. (data wpływu: 21.06.2022r.) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01”, planowanego do realizacji w rejonie ulic Obwodowej i Bosmańskiej w Redzie, na działkach nr 850/1, 850/2 i 851/8 obręb Reda 01, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym na wniosek firmy GRANIT S.A., Al. Rzeczypospolitej 4D/177, 80-369 Gdańsk, z dnia 24.11.2021r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w godzinach urzędowania, tj.: pon.-śr. - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515. Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Art. 41 § 1 Kpa: W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 61 § 4 Kpa: O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 74 ust. 3a ustawy ooś: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Otrzymują:

 1. GRANIT S.A., poprzez pełnomocnika - pan Zbigniew Burek, Ul. Jana z Kolna 29/8, 81-859 Sopot

 2. strony postępowania poprzez obwieszczenie

 3. a/a

Zawiadomienie upublicznia się poprzez:

   1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

   2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

   3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Gminy Miasto Reda zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy ul. Obwodowej, przy sklepie „Biedronka”

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 738-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie o postanowieniu RDOŚ.pdf (PDF, 947.99Kb) 2022-07-01 12:06:40 50 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 01-07-2022 12:06:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 01-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Gularska 01-07-2022 12:06:40