Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DODATEK WĘGLOWY i DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (pelet drzewny i inny rodzaj biomasy, drewnokawałkowe, gaz LPG, olej opałowy)

 

UWAGA!!!
Z dniem 27.10.2022r. nastąpiła zmiana wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła!!!

Aktualny wzór zamieszczono w załącznikach poniżej.

 

Urząd Miasta w Redzie informuje, że:

 • od 17 sierpnia 2022r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku węglowego - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3.000 złotych,
 • od dnia 21 września 2022r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w wysokości:
 • 3.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatków składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek, stąd w tut. Urzędzie przyjmowane są wnioski osób zamieszkujących na terenie Miasta Redy.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przyjmowane są w dedykowanym PUNKCIE INFORMACYJNYM, znajdującym się w starej części budynku Urzędu (przy Sali ślubów USC), czynnym w godzinach:

 • 8.00-15.00 - poniedziałek, wtorek, środa i piątek,
 • 9.30-16.30 - czwartek.


Wnioski można złożyć w następujący sposób*:

 1. dokument w wersji papierowej (własnoręcznie wypełniony i podpisany):
 • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie (w ww. PUNKCIE INFORMACYJNYM),
 • lub drogą poczty tradycyjnej (Poczta polska, kurier, itp.) – przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda;
 1. dokument elektroniczny - dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo popisem osobistym*:

 

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosku, w tym weryfikacji danych i konieczności dokonania przez Wnioskodawcę niezbędnych uzupełnień lub wyjaśnień oraz przekazania informacji dotyczących wypłaty przyznanego świadczenia, zasadnym jest podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej, na który wysłana jest  Informacja o przyznaniu dodatku węglowego oraz wskazanie numeru rachunku bankowego, usprawniającego proces przekazywania środków pieniężnych**.

 

* Zdjęcia /scany nie są dokumentami w rozumieniu administracyjnym. Przesyłane drogą mailową scany/zdjęcia wypełnionych wniosków nie stanowią dokumentów skutecznie złożonych w rozumieniu obowiązujących przepisów.

** Burmistrz przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku,  burmistrz odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania z Urzędu informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.


Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

FORMULARZE WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO oraz WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH dostępne są:
1) w wersji papierowej : w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie (w ww. Punkcie Informacyjnym) ora
2) w wersji elektronicznej:
- wniosek o wypłatę dodatku węglowego -  na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/6380
- wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła: plik załączony poniżej

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (strona internetowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska):
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (strona internetowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska):
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 D2022000219401_wzór wniosku DGD_2.pdf (PDF, 976.68Kb) 2022-10-28 11:45:08 243 razy
2 DGD_WZÓR WNIOSKU_dodatek dla GOSPODARSTW DOMOWYCH_do wypełnienia_2.pdf (PDF, 366.47Kb) 2022-10-28 11:45:08 178 razy
3 __Klauzula informacyjna - dodatek dla GD.docx (DOCX, 18.48Kb) 2022-10-02 17:10:10 199 razy
4 D2022000196701_ustawa DE.pdf (PDF, 536.31Kb) 2022-10-02 17:10:10 246 razy
5 D2022000197401_wzór wniosku DGD.pdf (, 974.76Kb) 2022-10-02 17:10:10 41 razy
6 WNIOSEK_O_WYPŁATĘ_DODATKU_DLA_GOSPODARSTW_DOMOWYCH_do wypełnienia.docx (, 34.79Kb) 2022-10-02 17:10:10 84 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Frankowska 02-10-2022 17:10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 02-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 28-10-2022 11:56:33