Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Rolniczej, Obwodowej i Łąkowej - Reda Moście Błota", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 62/55, 749/4, 749/10, 749/11, 752/1, 754/3, 754/6, 754/10, 754/16, 755/2, 755/3, 755/4, 757, 758/2, 758/3, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/2, 791, 811, 1208 obręb 0001 Reda oraz 592, 593/2, 593/3, 594, 595/6, 596/1, 596/12, 653, 1216/1, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1512/2, 1512/3, obręb 0006 Reda, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, z dnia 22.06.2022r.


Reda, dnia 30 września 2022r.

ZK.6220.8.2022.EG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 oraz 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

o wydanej opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZZŚ.3.435.300.1.2022.AK z dnia 20.09.2022r. oraz o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.575.2022.IK.2 z dnia 23.09.2022r. (data wpływu: 26.09.2022r.) wyrażających opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Rolniczej, Obwodowej i Łąkowej - Reda Moście Błota, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 62/55, 749/4, 749/10, 749/11, 752/1, 754/3, 754/6, 754/10, 754/16, 755/2, 755/3, 755/4, 757, 758/2, 758/3, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/2, 791, 811, 1208 obręb 0001 Reda, 592, 593/2, 593/3, 594, 595/6, 596/1, 596/12, 653, 1216/1, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1512/2, 1512/3, obręb 0006 Reda, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, z dnia 22.06.2022r.

Ponadto Burmistrz Miasta Redy zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33, w ciągu 5 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w godzinach urzędowania, tj.: pon-śr - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515, po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr tel. 58-738-60-89). Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Art. 41 § 1 Kpa: W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 74 ust. 3a ustawy ooś: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, poprzez pełnomocnika -

Michał Sadowski, Ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdańsk

 1. strony postępowania poprzez obwieszczenie.

 2. a/a

Zawiadomienie upublicznia się poprzez:

   1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

   2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

   3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Gminy Miasto Reda zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic Obwodowej i Olimpijskiej

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 738-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 DOC000.pdf (PDF, 1.17Mb) 2022-10-03 15:40:26 59 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 03-10-2022 15:40:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 03-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Gularska 03-10-2022 15:40:26