Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Mostowa w zasięgu istniejących działek drogowych 1201/2, 1201/3 obr. 02 Reda i 1201 obr. 06 Reda", w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Miasto Reda.


Reda, dnia 8 maja 2024r.

ZK.6220.5.2024.EG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

o wystąpieniu tut. organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej - ul. Mostowa w zasięgu istniejących działek drogowych 1201/2, 1201/3 obr. 02 Reda i 1201 obr. 06 Reda, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym na wniosek Gminy Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, reprezentowanej przez pełnomocnika, pana Patrycjusza Kamińskiego, z dnia 28.02.2024r. (data wpływu: 05.03.2024r.)

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w godzinach urzędowania, tj.: pon.-śr. - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515. Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Art. 41 § 1 Kpa: W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 74 ust. 3a ustawy ooś: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Otrzymują:

 1. Gmina Miasto Reda w/m

 2. strony postępowania poprzez obwieszczenie.

 3. a/a

Zawiadomienie upublicznia się poprzez:

   1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

   2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

   3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Gminy Miasto Reda zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy skrzyżowaniu ul. Obwodowej i Olimpijskiej przy przystanku autobusowym

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 738-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie o wystąpieniu o opinię.pdf (PDF, 1,010.69Kb) 2024-05-14 15:58:14 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 14-05-2024 15:58:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 14-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Gularska 14-05-2024 15:58:14