Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie stron postępowania iż w postępowaniu na wniosek Gminy Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, z dnia 03.01.2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZK.6220.1.2024.EG z dnia 17.05.2024r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 436/36, 436/35, obręb Reda 01, przy ul. Leśnej w Redzie, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Reda, dnia 20 maja 2024r.

 

ZK.6220.1.2024.EG

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 572), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

iż w postępowaniu na wniosek Gminy Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, z dnia 03.01.2024r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów”, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 436/36, 436/35, obręb Reda 01, przy ul. Leśnej w Redzie

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZK.6220.1.2024.EG z dnia 17.05.2024r. stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie, w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w godzinach urzędowania, tj.: pon.-śr. - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515. Treść decyzji udostępniona została na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu (https://bip.reda.pl/dokumenty/3922). Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Redy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

Art. 49. Kpa

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Miasto Reda w/m

 2. strony postępowania poprzez obwieszczenie.

 3. a/a

 

Zawiadomienie upublicznia się poprzez:

   1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

   2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

   3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Gminy Miasto Reda zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy ul. Fenikowskiego przy kościele

 

 

 

 

 

 

 

 

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 678-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (PDF, 982.35Kb) 2024-05-20 15:43:55 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 20-05-2024 15:43:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 20-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Gularska 20-05-2024 15:44:30