Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: "Realizacja zespołu budynków mieszkalno-usługowych z infrastrukturą techniczną w Redzie przy ul. Obwodowej na działkach 702/18, 703/12, 701/2, 701/1, 704/17, 704/41 obręb Reda 01", prowadzonego na wniosek ACTIVA AP sp. z o. o. sp. komandytowa poprzez pełnomocnika - Tadeusz Miler, Firma Architektoniczno-Budowlana STYL Sp. z o. o., z dnia 12.07.2023r.

 

Reda, dnia 22 listopada 2023r.

 

ZK.6220.6.2023.EG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

o ponownym wystąpieniu tut. organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia pn.: Realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i halami garażowymi wraz z infrastrukturą techniczną w Redzie przy ul. Obwodowej na działkach 702/18, 703/12, 701/2, 701/1, 704/17, 704/41 obręb Reda 01, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym na wniosek firmy ACTIVA AP Andrzej Pastuszka Sp. k. poprzez pełnomocnika - Tadeusz Miler, Firma Architektoniczno-Budowlana STYL Sp. z o. o., z dnia 12.07.2023r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w godzinach urzędowania, tj.: pon.-śr. - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515. Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41 § 1 Kpa: W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 61 § 4 Kpa: O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 74 ust. 3a ustawy ooś: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Otrzymują:

   1. ACTIVA AP Andrzej Pastuszka Sp.k poprzez pełnomocnika

Tadeusz Miler, Firma Architektoniczno-Budowlana STYL Sp. z o. o.

al. Grunwaldzka 2/7, 80-236 Gdańsk

   1. strony postępowania poprzez obwieszczenie

   2. a/a

Zawiadomienie upublicznia się poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

 2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

 3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Gminy Miasto Reda zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy ul. Obwodowej, przy sklepie „Biedronka”

 

 

 

 

 

 

 

 

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 738-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 20231124095056945.pdf (PDF, 1.01Mb) 2023-11-24 10:11:01 47 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 24-11-2023 10:11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 24-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Gularska 13-02-2024 09:12:43