Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu opinii RDOŚ i PGW Wody Polskie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Realizacja zespołu budynków mieszkalno-usługowych z infrastrukturą techniczną w Redzie przy ul. Obwodowej na działkach 702/18, 703/12, 701/2, 701/1, 704/17, 704/41 obręb Reda 01", prowadzonego na wniosek ACTIVA AP sp. z o. o. sp. komandytowa poprzez pełnomocnika - Tadeusz Miler, Firma Architektoniczno-Budowlana STYL Sp. z o. o., z dnia 12.07.2023r. oraz o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 

Reda, dnia 20 grudnia 2023r.

 

ZK.6220.6.2023.EG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 735), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 oraz 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

o wydanej opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZZŚ.3.4901.392.1.2023.KK z dnia 30.11.2023r. (data wpływu: 04.12.2023r.) oraz o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.656.2023.WR.3 z dnia 15.12.2023r. (data wpływu: 20.12.2023r.) wyrażających opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i halami garażowymi wraz z infrastrukturą techniczną w Redzie przy ul. Obwodowej na działkach 702/18, 703/12, 701/2, 701/1, 704/17, 704/41 obręb Reda 01, prowadzonego na wniosek firmy ACTIVA AP Andrzej Pastuszka Sp. k., z dnia 12.07.2023r.

Ponadto Burmistrz Miasta Redy zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33, w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w godzinach urzędowania, tj.: pon-śr - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515, po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr tel. 58-738-60-89). Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41 § 1 Kpa: W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 74 ust. 3a ustawy ooś: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

Otrzymują:

   1. ACTIVA AP Andrzej Pastuszka Sp.k poprzez pełnomocnika

Tadeusz Miler, Firma Architektoniczno-Budowlana STYL Sp. z o. o.

al. Grunwaldzka 2/7, 80-236 Gdańsk

   1. strony postępowania poprzez obwieszczenie

   2. a/a

Zawiadomienie upublicznia się poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

 2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

 3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Gminy Miasto Reda zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy ul. Obwodowej, przy sklepie „Biedronka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 738-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie o opinii RDOŚ i 10KPA.pdf (PDF, 1.04Mb) 2023-12-21 16:48:37 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 21-12-2023 16:48:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 21-12-2023
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Gularska 13-02-2024 09:07:39