Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wydaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu z miejscami postojowymi dla mieszkańców budynku Aquasfery, w postępowaniu prowadzonym na wniosek firmy Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie Sp. z o. o. oraz o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie.


Reda, dnia 22 stycznia 2024r.

ZK.6220.7.2023.EG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

o wydanej opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZZŚ.3.4901.400.1.2023.KK z dnia 30.10.2023r. (data wpływu: 31.10.2023r.) oraz o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.667.2023.MG/AJM.2 z dnia 15.01.2024r. (data wpływu: 18.01.2024r.) wyrażających opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie parkingu z miejscami postojowymi dla mieszkańców budynków „Aquasfery”, zlokalizowanych na działkach nr 839/21, 839/15, 838/5, 842/10 (obręb 1), realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 1352, 1348, 1347 w obrębie 01 Reda przy ul. Morskiej w Redzie”, na wniosek Zespołu Basenów Rekreacyjnych w Redzie Sp. z o. o. ul. Tatrzańska 10, 81-313 Gdynia, z dnia 26.06.2023r. (data wpływu: 12.07.2023r.), uzupełniony formalnie 31.08.2023r.

Ponadto Burmistrz Miasta Redy zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33, w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w godzinach urzędowania, tj.: pon-śr - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515, po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr tel. 58-738-60-89). Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Art. 41 § 1 Kpa: W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 74 ust. 3a ustawy ooś: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Otrzymują:

 1. Zespól Basenów Rekreacyjnych w Redzie Sp. z o. o.

Ul. Tatrzańska 10, 81-313 Gdynia

 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.

 2. a/a

Zawiadomienie upublicznia się poprzez:

   1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

   2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

   3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Gminy Miasto Reda zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy ul. Garncarskiej, przy sklepie „Biedronka”

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 738-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie o opinii WP i RDOŚ.pdf (PDF, 1.08Mb) 2024-01-22 15:31:45 34 razy
2 opinia RDOŚ.pdf (PDF, 2.30Mb) 2024-01-22 15:31:45 31 razy
3 opinia WP.pdf (PDF, 219.10Kb) 2024-01-22 15:31:45 29 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Gularska 22-01-2024 15:31:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Gularska 22-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Gularska 22-01-2024 15:31:45